Zaključek šolskega leta in medvrstniško nasilje

Na PU M. Sobota se zavedajo pomena in resnosti pojavnih oblik nasilja med vrstniki in temu področju dela namenjajo tudi zelo veliko pozornosti. Policisti in kriminalisti izvajajo vrsto aktivnosti, kjer se opravljajo predavanja z namenom ozaveščanja o vrstah in oblikah vrstniškega nasilja, ter tudi opozarjamo na pasti na spletnih straneh, ki je tudi ena od oblik medvrstniškega nasilja.
Predavanja se opravljajo po osnovnih in srednjih šolah Pomurja. Policisti tako pozivajo vse, učitelje, vzgojitelje, starše, skrbnike, rejnike ter vse ostale, da v primeru zaznave nasilja med vrstniki, da le tega ne tolerirajmo, temveč je potrebno odločno in takojšnje ukrepanje.

Skoraj ne mine teden, da ne bi zasledili informacije o različnih pojavnih oblikah medvrstniškega nasilja, ki se zgodi v šolskem ali obšolskem okolju. PU M. Sobota je do 10.6.2018 zaznala 14, leto poprej pa 16 neprimernih ravnanj, ki so jih storili otroci oziroma mladostniki, kar pa ne pomeni povečanja nasilja na šolah, temveč le večje zavedanje in osveščenosti vseh, da so posamezna ravnanja, ki so za nekoga nesprejemljiva, tudi dejansko neprimerna. “Pri tem sodelujemo z vsemi ostalimi organi in institucijami ob zavedanju, da ena sama inštitucija ali organ ne more spreminjati določenih vzorcev ravnanj. Sodelujemo na operativni kot tudi na strateški ravni. Policisti in kriminalisti vsako nesprejemljivo ravnanje preučimo in izvedemo posamezne aktivnosti, kot so pogovori, usposabljanje, izobraževanja, represivni ukrepi itd ..”

Pri obravnavi različnih primerov policija ugotavljao, da so najpogostejši razlogi, ki privedejo do nasilja, nesprejemanje oz. netoleranca drugačnosti (zaradi druge narodnost, osebnostnih značilnosti oziroma okoliščin, družinskih značilnosti, nesprejemanje različnih stališč itd.), ljubosumje zaradi osebnostnih okoliščin (npr. stila oblačenja). Ob tem pa je dodaten vzrok, ki privede do različnih oblik nasilja, tudi dokazovanje posameznikov v skupini. V posameznih primerih smo kot motiv zaznali še koristoljubje in željo po osebni uveljavitvi.

Najpogosteje zaznana pojavna oblika je bilo psihično nasilje, predvsem preko svetovnega spleta in socialnih omrežij. V posameznih primerih pa je šlo tudi za fizično nasilje. Vsako ravnanje, ki je za posameznika, zoper katerega se izvajajo posamezna ravnanja, nesprejemljivo, žaljivo, mu daje občutek ponižanosti ali ogroženosti, mora biti nesprejemljivo tudi za družbo, in ga je kot takšnega potrebno obsoditi oziroma sankcionirati.

Opozoriti želimo na sam pojav nasilja med vrstniki ter njegovo nesprejemljivost v družbi. Poudarjamo, da do uspeha lahko pridemo le z ničelno toleranco do nasilja in s sodelovanjem vseh pristojnih institucij.

Nasilje med vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Nasilje lahko nad žrtvijo izvaja en posameznik, ali pa se na žrtev spravi cela skupina. Prav tako medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod.

“Otroke in mladostnike želimo vzpodbuditi, da se o nasilju zaupajo svojim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, prijateljem ali kateri koli drugi osebi, ki jim lahko pomaga. Starše, učitelje, vzgojitelje in druge, ki jim je zaupano varstvo otroka in mladostnika, pa pozivamo, naj bodo pozorni na prve znake in naj otroku oz. mladostniku prisluhnejo, nasilje pa prijavijo policiji oz. drugim pristojnim  institucijam. Obravnava medvrstniškega nasilja zahteva od vseh vpletenih inštitucij največjo mero profesionalizma in posluha, saj je otroci, ki so izpostavljeni nasilju, pogosto počutijo same in nemočne, zato moramo biti mi njihov glas.

Zato ponovno pozivamo vse, da se je potrebno o medvrstniškem nasilju medsebojno pogovarjati in seveda ukrepati ob samih pojavnih oblikah.

V Pomurju deluje formalno ustanovljena medresorska skupina “Skupina za preprečevanje nasilja v družini za Pomurje”, ki jo sestavljajo inšpektor SUP PU M. Sobota in strokovne delavke CSD M. Sobota in CSD G. Radgona. Opravljenih je bilo že vrsto aktivnosti, tudi po vprašanju medvrstniškega nasilja. Predavanja so bila opravljena na osnovnih in srednjih šolah, v zdravstvu in domovih za starejše. V primeru potrebo po izvedbi aktivnosti za vaš organ ali institucijo, da se izvede predavanje, okrogla miza ali druge oblike, se obrnite na PU M. Sobota ali CSD M. Sobota in G. Radgona.