Zahtevke po pozebi v letu 2016 že lahko vložite

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu. Datum začetka vlaganja zahtevkov je 31. januar 2017, zahtevek pa se lahko vloži do vključno 2.marca 2017.

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz ZUOPPSKP bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) poslala predtiskan obrazec “Pomoč za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva” oziroma “Pomoč za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje” (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec). Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani Agencije, ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na Agencijo. Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za “Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva” oziroma “Zahtevek za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje”. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije.

O zahtevkih bo odločala Agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.