Teden gozdov 2021: “Načrtno z gozdom”

Z današnjim dnem se začenja Teden gozdov 2021, ki do 30. maja poteka pod geslom: “Načrtno z gozdom!” Slovenski gozdovi so v dobrem stanju. Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. V primerjavi z letom 1947 sta se lesna zaloga in letni prirastek lesa v slovenskih gozdovih skoraj potrojila. Povečala se je tudi njihova površina in sicer iz 36,4 na 58 %.
“Stanje gozdov v Sloveniji se je v obdobju po drugi svetovni vojni močno izboljšalo. Zato je prav, da ob tej priložnosti javnosti sporočimo, da z gozdom ravnamo skrbno, v dobro tako narave kot ljudi. Kljub stalnim izzivom, ki so predenj postavljeni, gozdu ne gre slabo. Predvsem pa ostajamo zvesti zavezi, da si bomo vsi deležniki v gozdarstvu, skladno s svojim poslanstvom, še naprej prizadevali za dobrobit našega največjega naravnega bogastva,” je dejal dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Načrtno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji ima bogato tradicijo – v letošnjem letu obeležujemo 250 let od izdelave prvega, Flameckovega gozdnogospodarskega načrta za Trnovski gozd. Slovenska gozdarska šola je po svetu poznana kot ena izmed utemeljiteljic trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. “Trajnost, ki jo danes izpostavljamo praktično v vseh dejavnostih in delovanju celotne družbe, je vtkana v strokovno delo gozdarjev že več stoletij,” je na uvodnem dogodku povedal mag. Robert Tomazin, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Zavod za gozdove Sloveniji v sodelovanju z lastniki gozdov, strokovnimi institucijami in javnostjo pripravlja gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte. Ti načrti na več ravneh, od strateške do operativne, opredeljujejo in zagotavljajo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje s slovenskimi gozdovi ob upoštevanju vseh (ekonomskih, ekoloških in socialnih) funkcij gozda. V letu 2021 poteka proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov.

V okviru Zavoda za gozdove Slovenije deluje 84 gozdnih učnih poti, od tega so samostojni skrbniki in upravljalci na 31 poteh, na ostalih pa so vključeni kot partnerji, izvajalci ipd. ZGS je tudi soustanovitelj Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji. V letu 2021 nadaljujejo z obnovo gozdnih učnih poti v Sloveniji in pripravljamo noveliran seznam gozdnih učni poti, ki ga bodo v letošnjem letu predstavili na spletnih straneh ZGS.

Slovenski gozdovi so dom velikih zveri – medveda, volka in risa.