Za program športa letos namenili enako kot predlani in lani, torej 180 tisočakov, za obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo pa kar pol milijona evrov!

Z letnim programom športa za leto 2020 Občina Lendava uresničuje javni interes v športu. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje.
V skladu s 13. členom Zakona o športu ter na podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, je občinski svet Občine Lendava na minuli redni seji sprejel Program športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Lendava za ta namen.

Občina Lendava bo v letu 2020, skladno s proračunom, za izvedbo Programa športa zagotovila razpisna sredstva v višini 180.000,00 EUR (79.200,00 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000,00 EUR za delovanje športnih društev, 12.600,00 EUR za delovanje Športne zveze, 18.200,00 EUR za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije, 20.000,00 EUR za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ l Lendava in DSŠ Lendava).

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu 2020 namenila 532.000,00 EUR (90.000,00 EUR za upravljanje in obratovanje športnih objektov, 82.000,00 EUR za ureditev športne infrastrukture, 210.000,00 EUR za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava in 150.000,00 EUR za ureditev igrišča pri DOŠ 1 Lendava).

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob študijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, delovanje Športne zveze Lendava, delovanje športnih društev, vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa, aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava, vzdrževanja športne infrastrukture in tekočega investicijskega vzdrževanja.

Kakšna je bila realizacija v letu 2019?

V letu 2019 je Občina Lendava na podlagi Razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranja Programa športa v Občini Lendava za leto 2019, izvedla sofinanciranje v višini 181.348,00 EUR. Razpis je bil razdeljen v šest sklopov, kjer so sklopi A,B,D predstavljali izvajanje nalog iz letnega programa, sklop F pa je predstavljal projekte na področju izvajanja letnega programa.

Na prvih treh sklopih je 42 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 121.157,00 EUR, na sklopu F je skupaj 14 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 19.200,00 EUR. Za strokovno in organizacijsko podporo športnim društvom je ŠZ Lendava prejela skupaj 20.991,00 EUR ( sklopi B, C in E), za izvajanje nalog na področju športne infrastrukture pri DOŠ 1 in DSŠ Lendava, sta dva upravičenca v skladu z razpisom in letnim programom dela, prejela sofinanciranje v višini 20.000,00 EUR (sklop G), DSŠ Lendava je prejela sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športne dvorane v višini 14.500,00 EUR.

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo, je Občina Lendava v letu 2019 skupaj porabila 89.783,00 EUR.