Za madžarsko narodno skupnost Vlada v letošnjem letu namenja 910 tisočakov

Vlada je na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020.
Uredba je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin, ki v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2020 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja 1.821.722 EUR.

Odločba na podlagi določb uredbe o postopku in merilih vsebuje izračun obsega sredstev, ki v letu 2020 pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, vključno z občinskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi.

Odločba v obrazložitvah vsebuje informacije, potrebne za dodelitev zagotovljenih sredstev za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov občin ter izvedbo dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v letu 2020.