Za gradnjo novega vaškega doma v lendavskih goricah porabljenih neverjetnih 600 tisočakov?

Sicer februarsko, pa vendar. Poročilo o gradnji novega vaškega doma v lendavskih goricah, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Lendava in je informacija javnega značaja v svojem zaključku kaže, da je celoten projekt stal neverjetnih 600.000 evrov. “Porabljena sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta so bistveno višja kot so bila načrtovana …”
Pojdimo od začetka …

Projekta naloga za investicijo se je izdelala na Občini Lendava v letu 2017. Idejno zasnovo ter idejni projekt je nato izdelalo podjetje Plangrad d.o.o., v idejni zasnovi pa so bile predstavljene dve variantne rešitve. Varianta I. z delno rekonstrukcijo obstoječega objekta v vrednosti 243.500 evrov + DDV ter varianta II. z delno novogradnjo v vrednosti 258.550 evrov + DDV. Naročena je bila še izdelava III. variante, ki je služila kot osnova za izvedbo investicije. Ta varianta je predvidevala izgradnjo večnamenskega objekta v vrednosti 234.922,20 evrov z DDV, izgradnjo glamping hišic v vrednosti 194.101,33 evrov z DDV ter ureditev okolice za 64.517,57 evrov z DDV.

Za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) dokumentacije so se prav tako zbirale ponudbe. Izbran je bil izvajalec Plangrad d.o.o., pogodbe pa so bile podpisane 19.1.2018 v vrednosti 11.590,00 evrov. Na osnovi dokumentacije in pridobljenih soglasij se je dne 4.5.2018 pridobilo gradbeno dovoljenje. V proračunu občine Lendava za leto 2018 je bilo na proračunski postavki (PP) 040010-Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih skupnosti, konto 420401-Novogradnje, predvidenih 260.000,00 evrov. Postopek priprave strokovnih podlag in izvedbo javnega naročila za izgradnjo večnamenskega objekta je vodilo podjetje Nemtrade d.o.o. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 276.399 EUR brez DDV (oz. 337.206,78 evrov z DDV). Merilo za izbor izvajalce je bila “najnižja cena.” 

Prejete so bile dve ponudbe: GES d.o.o. (16.4.2018 ob 7:50) v višini 470.984,36 evrov z DDV in Legartis d.o.o. (16.4.2018 ob 9:10) v višini 507.028,55 evrov z DDV. Poziv k dopolnitvi ponudbe je bil posredovan družbi GES d.o.o. z dne 17.4.2018 glede predložitve seznama tehnične zmogljivosti, s katerimi razpolaga na dan oddaje ponudbe. Družba GES d.o.o. je dne 17.4.2019 ponudbo ustrezno dopolnila. Postopek pogajanja je bil izveden 20.4.2018 ob 11.00 uri. Končna ponudbena cena s strani lendavskega LEGARTIS-a je znašala 452.433,01 evrov z DDV. Na podlagi merila “najnižja cena” je bil izbran ponudnik LEGARTIS d.o.o. s končno ceno 452.433,01 evrov z DDV.

Gradbena pogodba št. 9691-0220/2018 za gradnjo večnamenskega objekta v Lendavskih goricah je bila podpisana 25.5.2018 v višini 452.433,01 evrov. Pogodbena dela so bila prevzeta po sistemu “fiksne cene na enoto in dejansko izvedene količine.” Rok za dokončanje del je bil 20.9.2018. Izvedlo se je tudi javno naročilo za izbor nadzora nad izvedbo gradbenih del. Izbrano je bilo podjetje INGDA d.o.o. v višini 5.548,00 evrov z DDV.

Ponudbene vrednosti za 40-50 odstotkov višje od predvidenega javnega naročila

“Ponudbene vrednosti pri javnem naročilu so bile za 40-50 odstotkov višje od predvidenega javnega naročila oz. predhodno ocenjenih projektantskih vrednosti. Prispeli sta dve ponudbi, od katerih se en ponudnik ni odzval na povabilo na pogajanja, tako je ostala na koncu le ena ponudba za izvedbo. Končna vrednost te ponudbe je še vedno bila za 34 odstotkov višja od prvotno ocenjenih vrednosti investicije. Kljub bistveno višji ceni od načrtovane, se javno naročilo ni ponovilo oziroma se ni zmanjšal obseg investicije,” razkriva nadzorni odbor.

Gradnja objekta in občinsko ne-sledenje sklenjeni pogodbi

Zaradi zamenjave nosilnega sloja zemljine, ki jo je določil geomehanik je prišlo do zamude pri izgradnji objekta, za kar sta bila podpisana dva aneksa k osnovni gradbeni pogodbi. Aneks št. 1, podpisan 20.9.2018 je predvidel dokončanje del do 9.11.2018, aneks št. 2, podpisan 9.11.2018 pa dokončanje del do 20.12.2018. Objekt do roka iz Aneksa št. 2 ni bil zaključen. Januarja 2019 je bil narejen skupni ogled z izvajalcem, prav tako se je pozvalo izvajalca, da dela zaključi do konca januarja 2019. Plačilo VIII. začasne situacije je bilo zadržano. Kljub večkratnim opozorilom izvajalec ni zaključil del do maja 2019. Po skupnem sestanku (7.5.2019) je dogovorjeno, da se penali zaradi zamude pri roku izgradnje kompenzirajo za več in dodatna dela pri urejanju okolice, izvajalec pa bo zaračunal dela le v višini pogodbene vrednosti (tako za objekt kot zunanjo ureditev).Dejansko so se dela zaključila z dnem 31.5.2019, ko je bila predana končna situacija.

“Nadzorni odbor ugotavlja, da je občina obveznosti plačila penalov izvajalca, zaradi zamude iz pogodbe gradnje večnamenskega objekta v Lendavskih goricah,  povezala-kompenzirala z obveznostjo plačila več in dodatnih del pri ureditvi okolice istega objekta. Občina Lendava tako ni sledila sklenjeni krovni gradbeni pogodbi, za gradnjo večnamenskega objekta v Lendavskih goricah in njenim pogodbenim obveznostim. Praviloma bi morala Občina Lendava na osnovi pogodbe zaračunati penale izvajalcu gradbenih del, za dodatna dela pri ureditvi okolice pa bi bilo potrebno skleniti novo pogodbo. Občinska uprava je navedeno situacijo pojasnila s tem, da je pri popisu del zunanje ureditve večnamenskega objekta prišlo do napake pri količinskem popisu izdelave temeljev za glamping hiške, ki pa se je ugotovila šele pri izgradnji. Z navedenim dogovorom je želela zaključiti investicijo v že dvakrat podaljšanem roku.” so zapisali v ugotovitvi.

Ureditev okolice

Občina je z dne 16.11.2018 poslala povabila za oddajo ponudbe za zunanjo ureditev pri večnamenskem objektu v Lendavskih goricah. Do 23.11.2018 so prispele tri ponudbe med 26.571,05 evrov z DDV in 35.546,46 evrov z DDV. Najugodnejša ponudba je bila od podjetja Legartis. Izvajalec del je kmalu za tem zaustavil gradnjo, ker je v času izvedbe ugotovil, da je pri projektu prišlo do napake pri popisu del povezanih z izgradnjo temeljev glamping hišic, ki so bila ocenjena le za eno hišico in ne za štiri, kar je podražilo izvedbo. Na sestanku 7.5.2019 se je dogovorilo, da bo Občina Lendava izvedla določena dela iz pogodbe v lastni režiji (zasaditev s travo, ureditev brajd ter vodnjak), Legartis pa bo zaključil asfaltiranje in talne označbe in tako zaključil pogodbene obveznosti z ureditvijo okolice, ne bo pa zahteval dodatnih plačil ob že izstavljeni situaciji.

600 tisočakov?

“Porabljena sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta so bistveno višja kot so bila načrtovana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta v proračunu občine za leto 2018 v višini 260.000 evrov, na proračunski postavki 040010 – Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih skupnosti. Do izdelave tega poročila je znesek porabljenih sredstev za izgradnjo objekta presegel 500.000 evrov. Končna vrednost porabljenih sredstev za izgradnjo večnamenskega objekta, dokončne ureditve okolice in notranjega opremljanja bo verjetno dosegla 530.000, evrov (brez izgradnje glamping hišk). K temu je še potrebno prišteti nakup zemljišča, kar skupaj znese cca. 600.000 evrov. Točen znesek bo znan, ko bo občina Lendava izdelala končno poročilo investicije. Občina Lendava si je s to investicijo izgradnje vaškega doma postavila visok standard porabe proračunskih sredstev na krajana za zagotovitev prostorskih pogojev delovanja krajevne skupnosti. Če skupen znesek investicije (cca. 600.000 EUR) podelimo s št. prebivalcev KS Gorice pri Lendavi (662 prebivalcev) dobimo 906 EUR/krajana,” je takrat ugotovil nadzorni odbor.

“Projekt izgradnje vaškega doma je bil v proračunu občine pomanjkljivo predstavljen glede na vrednost investicije”

“Načrtovanje investicij v objekte vaških domov v proračunu občine ni vsebovala vseh predpisanih sestavin, tudi projekt izgradnje vaškega doma je bil v proračunu občine pomanjkljivo predstavljen glede na vrednost investicije. Ni dovolj, da je v obrazložitvi proračuna naveden le kratek opis projekta in znesek načrtovanih sredstev za njegovo izvedbo, ampak bi, poleg vseh predpisanih sestavin, moralo biti jasno razvidno tudi, na čem je temeljila ocena načrtovanih sredstev za projekt. Pred sprejemom proračuna oziroma potrditvijo načrtovanih sredstev za projekt je občinski svet potrebno seznaniti z dokumenti investicijske dokumentacije. Nekatere bistvene podatke o projektu je potrebno predstaviti tudi v obrazložitvah proračuna občine, na primer vsaj osnovni podatki o načrtovani investiciji (finančna konstrukcija, terminski načrt za izvedbo investicije, ocenjeni letni obratovalni stroški),” so še zapisali pri nadzornem odboru.