Za Društvom vinogradnikov in sadjarjev Lendava je uspešno leto

Okrog 49 članov Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava se je udeležilo minulega občnega zbora, na katerem so predstavili delovanje društva v minulem letu in se pogovarjali o načrtih za prihodnost. V splošnem so prisotni bili mnenja, da je društvo v letu 2019 delovalo uspešno.
Okrog 49 članov lendavskega Društva vinogradnikov in sadjarjev se je udeležilo občnega zbora, ki se je odvilo v restavraciji Ribiški dom v Lendavi. Pred samim pričetkom so bili prisotni vinogradniki in sadjarji deležni predavanja predstavnika podjetja Metrob d.o.o., ke je prisotnim v dobrih 30 minutah razložil nekaj pomembnih zadev s področja škropljenja in gnojenja vinske trte, predstavil nekaj škropiv in biostimulantov, se dotaknil področja varovanja vinske trte in predstavil sortiment za vinogradništvo.

Po predavanju se je občni zbor društva lahko pričel. Delovno predsedstvo so sestavljali Branko Lovrak, Aleksander Magyar in Egon Krampač, za zapisnikarja je bil izbran Alen Felső. Verifikacijska komisija: Csaba Feher, Izidor Lebar in Ludvik Bokan. Poročilo o delu v letu 2019 je predstavil predsednik društva, Jože Kleiderman. Ta je izpostavil, da so v minulem letu uredili birokracijo za prodajo vina doma in v tujini, s udeležili vinogradniškega kviza, kjer so dosegli 4. mesto, bili prisotni pri večeru vina, obrezali so trto na grajskem dvorišču in podaljšali “lugaš,” ter ga pri društvenih prostorih postavili povsem na novo, organizirali ocenjevanje vin in špricerjev, organizirali vinogradniški ples, prikaz del v vinogradu, vinogradniški piknik, se udeležili strokovnega izleta, … Program dela so v primerjavi z letom poprej v glavnem presegli in ga nadgradili.

Finance in inventurno poročilo

Društvo je v leto 2019 iz leta poprej preneslo 7.473 evrov. Skupno je imelo tako za 22.856 evrov prihodkov ter za 12.206 evrov odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki je tako znašala 10.649 evrov, plusa na računu je bilo 3.175 evrov. Stanje na računu na dan 31.12.2019 je bilo 9.913 evrov in gotovine v blagajni 736 evrov. Inventurna komisija je pri svojem delu ugotovila manjše nepravilnosti, kar se tiče inventurnih številk, a je sicer ugotovila še, da stvari v društvu ne manjkajo. Ti ugotavljajo, da je do neskladja prišlo zaradi minulih večih evropskih projektov društva. Ta je hkrati še predlagala, da se inventura opravi povsem na novo.

Program dela za letošnje leto je podoben kot minulo leto, le da so letos k programu dodali še nekaj novih in se jih tudi že udeležili. Predsednik Kleiderman je izpostavil, da sos e letos že udeležili vinogradniškega kviza in dosegli 2. mesto, udeležili pa so se tudi sejma Alpe-Adria. Sledi udeležba na vsakoletni prireditvi v Lendavi Pirhi in vino.