Vrtci, osnovne in srednje šole danes znova odpirajo svoja vrata

Vrtci, osnovne in srednje šole danes znova odpirajo svoja vrata. Vsaj deset mesecev bodo tako omenjeni zavodi njihov drugi dom, nič drugače pa ne bo za njihove vzgojitelje, učitelje in učiteljice.
V šolskem letu 2018/2019 bo v vrtce vključenih okoli 87.000 otrok, število vpisanih otrok pa se med šolskim letom običajno povečuje. Otroci bodo vključeni v 108 samostojnih javnih vrtcev, v 226 vrtcev pri osnovnih šolah ter v 88 zasebnih vrtcev.

Osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo predvidoma 184.169 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 21.874 prvošolk in prvošolčkov. V 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah bo predvidoma vključenih 3.118 otrok.

V 16 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 90 otrok (vrtec), 853 učenk in učencev ter 320 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 842 otrok in mladostnikov.

Srednje šole bo obiskovalo okrog 73.200 dijakinj in dijakov, od tega jih bo v prvih letnikih približno 19.600. Dijakinj in dijakov bo skoraj toliko kot lani, tistih, ki bodo prvič prestopili prag srednjih šol, pa bo dobrih dva tisoč več.

Na osnovnih šolah je bilo v šolskem letu 2017/18 zaposlenih 11.934 učiteljic in učiteljev obveznega programa, 4.902 učiteljic in učiteljev razširjenega programa ter 1.813 drugih strokovnih delavcev.

V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol ter 319 podružničnih šol.

V novem šolskem letu bo zaprta ena podružnična osnovna šola, in sicer podružnica Podpreska pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Najmanjše podružnične osnovne šole so OŠ Stražišče Kranj Podružnica Podblica, OŠ Brezno – Podvelka Podružnica Lehen na Pohorju in OŠ Livada Velenje Podružnica Cirkovce. Vse tri imajo po 4 učence.

Največja podružnična šola je Podružnica Center pri OŠ Simona Jenka Kranj s 300 učenci.

Najmanjša matična šola je OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, kjer je 23 učenk in učencev.

Največja matična osnovna šola je OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 1.056 učenci.

Od šolskega leta 1993/94, odkar na ministrstvu zbiramo te podatke, je bilo ukinjenih 62 podružničnih šol, 15 podružničnih šol pa se je preoblikovalo v samostojne matične šole.

Na 5 podružničnih šolah v novem šolskem letu nimajo vpisanih učencev v 1. razred.

Na področju srednjega šolstva bo delovalo 111 javnih srednješolskih zavodov (v to številko so šteti šolski centri kot celota) oziroma srednješolske programe bo izvajalo 143 srednjih šol ( to pa je številka, ki zajema vse enote posameznih šolskih centrov).

V šolskem letu 2018/2019 bo delovalo 54 javnih glasbenih šol in 15 zasebnih. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 20.930 učencev, zasebne pa predvidoma 1.400 učencev.

Predšolska vzgoja

“Na ministrstvu se dobro zavedamo pomena vključenosti otrok v vrtec, še zlasti v letu pred vstopom v osnovno šolo, zato uvajamo možnost financiranja krajših vrtčevskih programov v obsegu 240 ur. Namenjeni bodo izključno otrokom, ki leto pred vstopom v osnovno šolo še niso obiskovali vrtca. Kot spodbuda staršem, da otroke vključijo v skrajšan program, bo ta za petletnike brezplačen.”

Osnovna šola

Na predvidoma 144 osnovnih šolah bodo v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjen program nekoliko drugače, kot doslej.

Na 125 osnovnih šolah so se odločili, da bodo učenkam in učencem omogočili dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja.

Na 19 osnovnih šolah pa bodo poleg spremenjenega razširjenega programa poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke, obenem pa bo na teh šolah za prvošolčke obvezno učenje prvega tujega jezika, seveda ob predhodnem soglasju staršev.

Z novim modelom razširjenega programa se bo za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu povečal obvezni del programa. Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Osnovni namen poskusa je preveriti različne izvedbene modele prenovljenega koncepta razširjenega programa in izvajanje obveznega prvega tujega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7. razredu. 19 šol bo poskus izvajalo v celoti, 125 šol pa le enega od predvidenih sklopov, ki vključuje dejavnosti s področja gibanja in zdravja (45 minut dodatnega gibanja na dan).

V poskusu bo preverjeno izvajanje dejavnosti razširjenega programa, ki jih bodo šole ponudile učencem, zato na šolah že poteka intenzivna priprava izvedbenih modelov, ki jo vodi Zavod RS za šolstvo. Pri konceptualni in vsebinski zasnovi razširjenega programa, ki se bo preverjal s poskusom, so sodelovali strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo, ministrstva ter različnih šol in fakultet.

Tri delovne sobote v šolskem koledarju 2018/2019

V prihodnjem šolskem letu so predvidene tri delovne sobote. Dve bosta nadomestili dva pouka prosta dneva. V soboto, 29. septembra, bodo v šolah nadomeščali 24. december in na ta način podaljšali novoletne počitnice. V soboto, 11. maja 2019, bodo šole nadomeščale petek, 3. maj 2019, in tako podaljšale prvomajske počitnice.

Tretja delovna sobota pa je morala biti dodana zato, ker bi bilo sicer v novem šolskem letu premalo dni pouka. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole namreč določa, da pouk od 1. do 8. razreda ne sme trajati manj kot skupaj 189 dni, v 9. razredu pa ne manj kot skupaj 174 dni. Po šolskem koledarju 2018/2019 je od 3. septembra, ko se začne pouk, pa do zaključka pouka skupaj 188 dni pouka, zato je bilo treba dodati še eno delovno soboto.