Voda: Dobrovniški občinski svetniki za letos potrdili 20-odstotno subvencijo

Na zadnji, 6. redni seji občinskega sveta Občine Dobrovnik, so prisotni občinski svetniki potrdili 20-odstotno subvencijo cene storitve oskrbe s pitno vodo. Takšna višina velja za letošnje leto, z vsakim naslednjim letom pa bo slednja nižja za 5-odstotkov. Leta 2022 bo ta znašala 5-odstotkov.
Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2019 subvencionirala v višini 20-odstotkov, vsako naslednje koledarsko leto pa se bo višina subvencije zniža za 5 odstotnih točk: 2019 20-odstotkov, 2020 15-odstotkov, 2021 10-odstotkov in 2022 5-odstotkov.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2019 je omrežnina oskrbe s pitno vodo, ki za priključene uporabnike na javno infrastrukturo, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo, znaša 2,6453 EUR/mesec. Sredstva subvencije bo Občina Dobrovnik zagotovila iz občinskega proračuna.