Vlada včeraj sprejela dopolnjen Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024

Vlada Republike Slovenije je včeraj dopolnila Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 s področjem kmetijstva in ponudbe lokalnih kmetijskih pridelkov oziroma živil na programskem območju. Z vključitvijo kmetijstva v program na programskem območju želimo namreč spodbuditi povezovanje pridelovalcev za doseganje večje učinkovitosti ter izboljšati kakovost ponudbe na programskem območju, saj je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga, ki aktivno pripomore k ohranjanju podeželja in poseljenosti na podeželju.
V programu se kmetijstvo vključuje v obliki ukrepa 4: Spodbujanje kmetijstva na programskem območju. Namen podukrepa 4.1. je vzpostavitev in delovanje “vzorčne kmetije” za nepridobitno podporo razvoju kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju, ki bo dostopna vsem državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem, z namenom predstavitve primerov dobrih praks, inovativnih pristopov kmetovanja in povezovanja. Aktivnosti v okviru tega podukrepa bo izvajala Pomurska Madžarska samoupravna narodnostna skupnost. Sredstva v okviru tega podukrepa niso namenjena ustvarjanju konkurence na trgu blaga in storitev in ne pomenijo državne pomoči v smislu Zakona o spremljanju državnih pomoči. V primeru opravljanja tržne dejavnosti proti plačilu, mora »vzorčna kmetija« voditi ločeno računovodstvo in bo treba tudi priglasiti ustrezno shemo državnih pomoči.

Namen podukrepa 4.2. pa je spodbujanje razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na programskem območju s spodbujanjem organiziranja tržnic, sejmov, degustacij, dogodkov oziroma razstav z namenom ozaveščanja o kmetijskih proizvodih, kakovostni prehrani, načinih pridelave in predelave, prenosu dobrih praks na področju krožnega gospodarjenja v kmetijstvu, shemah kakovosti, zmanjšanju izgub in količin odpadne hrane ter pomenu kmetijstva za razvoj podeželja in kakovostnega načina prehranjevanja na programskem območju ter vzpostavitev enotne spletne platforme s celostno grafično podobo za generično informiranje.

Sredstva za izvedbo ukrepa 4 z navedenima podukrepoma 4.1 in 4.2 so za leto 2021 zagotovljena na posebni proračunski postavki MKGP PP 211016 – Podpora narodnim skupnostim in znašajo 1,4 milijonov evrov. Nadalje pa znašajo načrtovana proračunska sredstva za izplačila v letih 2022-2025 še dodatnih 6,6 milijonov evrov, za katera bo obveznost prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z zakonodajo in vsakokratnim veljavnim proračunom