Vlada sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021, ki ga je predvčerajšnjim na svoji 4. seji potrdila tudi Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti.

Komisija se je na včerajšnji seji seznanila s potekom usklajevanj in priprave predloga dokumenta ter s predstavitvijo njegove strukture in glavnih vsebinskih poudarkov. V razpravi so članice in člani pozdravili predlog nacionalnega programa in ga ocenili kot zelo korektnega, realnega in predvsem izvedljivega. Kot bistven pozitiven napredek so članice in člani ocenili predvidene ukrepe za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja in povezovanja državne ravni z lokalno, kar je za uspešno doseganje ciljev na tem področju bistvenega pomena. Področja, ki jih zajema nacionalni program ukrepov, je kot prednostna prepoznala tudi romska skupnost.

Nacionalni program ukrepov izhaja iz ocen dejanskega stanja na terenu, ki ga sporočajo občine, organizacije romske skupnosti, različne institucije in organizacije, ki delujejo na terenu ter se pri svojem delu z njim srečuje tudi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Cilja nacionalnega programa ukrepov sta izboljšanje položaja in pospeševanje socialne vključenosti ter zmanjšanje socialne izključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na vseh tistih področjih, za katera se na podlagi dosedanjih izkušenj državnih organov, občin, romske skupnosti in organizacij civilne družbe ocenjuje, da je to potrebno. Ukrepi segajo na različna področja družbenega življenja, s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti.

Nacionalni program ukrepov poleg problemskega izhodišča in načrtovanih ukrepov zajema tudi predviden sistem spremljanja uresničevanja ukrepov, ki je v primerjavi s preteklim obdobjem še dodatno okrepljen in usmerjen predvsem na spremljanje učinka ukrepov v lokalnih okoljih.

V dolgotrajnem procesu priprave novega programskega dokumenta je bilo poleg priprave ukrepov v smeri izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in njihovega večjega ter hitrejšega socialnega vključevanja izvedenih tudi nekaj pomembnih strukturnih in organizacijskih ukrepov, ki so omogočili pripravo zelo konkretnega predloga dokumenta. Eden bistvenih premikov je bila organizacijska umestitev Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, ki je koordinator priprave omenjenega programskega dokumenta, v Generalni sekretariat vlade, s čimer se je želelo doseči večjo medresorsko usklajenost na področju narodnostnih tematik. V času od umestitve urada pod pristojnost Generalnega sekretariata vlade do sprejetja nacionalnega programa ukrepov na današnji dopisni seji vlade sta Generalni sekretariat vlade in urad intenzivno sodelovala pri obravnavi pripomb, prejetih v javni razpravi in organizirala več srečanj z državnimi sekretarji pristojnih ministrstev, predstavniki občin, kjer živijo pripadnice in pripadniki romske skupnosti, ter predstavniki organizacij romske skupnosti.

V zvezi z izvajanjem nacionalnega programa ukrepov je Vlada že naredila tudi enega prvih in zelo pomembnih korakov na področju urejanja bivanjskih razmer, saj je imenovala posebno medresorsko delovno skupino za reševanje prostorske problematike Romov, ki je zadolžena za pripravo predlogov rešitev za izboljšanje bivalnih razmer Romov po posameznih romskih naseljih na podlagi pregleda trenutnega stanja prostorske problematike. Poleg tega je Vlada tudi že imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Slovenije in s tem prisluhnila izraženim potrebam po ustreznejših spremembah in dopolnitvah zakonskega okvirja na tem področju. Kljub temu pa je potrebno zavedanje o tem, da sprememba zakonodaje lahko samo še dodatno obogati ukrepe, ki so vendarle ključnega pomena za naslavljanje in reševanje izzivov na tem področju, saj je njihov namen reševanje dejanskih problemov v okoljih, kjer Romi živijo.