Vlada Murski Soboti prižgala zeleno luč za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

Vlada RS je na včerajšnjem, svojem 58. rednem zasedanju izdala Mestni občini Murska Sobota soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci, na zemljiščih v k.o. Rakičan.
Občina želi pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje gramoznice Jezera in s tem omogočiti ureditev novega pridobivalnega prostora za nadaljnji razvoj dejavnosti podjetja Pomgrad d.o.o. Območje predvidenega OPPN v manjšem delu posega v območje veljavne Uredbe o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci. Z OPPN bodo določeni pogoji za izkoriščanje ter pogoji za sanacijo celotnega območja po končani eksploataciji.

Sanacija obrežja gramoznice in ukrepi za preprečitev onesnaževanja okolja se bodo izvajali sproti, po končanem izkoriščanju pa bo območje namenjeno rekreaciji. Na območju gramoznice ne bodo načrtovane spremljevalne dejavnosti, kot npr. betonarna, asfaltna baza, odlaganje gradbenih in drugih odpadkov. Vlada v skladu s tretjim odstavkom 82. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) ugotavlja, da so predlagane prostorske ureditve lokalnega pomena v skladu s prostorskimi ureditvami iz Uredbe o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci in s tem izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja k pobudi Mestne občine Murska Sobota.