Vlada izdala Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MO Murska Sobota

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota. Območje je v zimskih časih namreč zelo onesnaženo z delci PM10, katere v veliki mer proizvajajo kurilne naprave za ogrevanje stanovanjskih objektov. Skupno za uresničitev ukrepov vlada namenja 8.714.118 evrov.
Kot je moč razbrati iz izdanega odloka, ta vsebuje kar 60 ukrepov. V prvi vrsti gre za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.), takoj za tem se odlok dotika prometa – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest) in se naslanja še na druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

Vlada namenila finančne spodbude

Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko ogrevanje. Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb.

Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov

Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb.

Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa.

Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.

Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov 8.714.118 EUR, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 3.041.468 EUR, za področje prometa 5.666.650 EUR.