Vlada: “Gospodarski rezultati v Pomurski regiji se v zadnjih letih izboljšujejo”

Zakon o razvojni podpori Pomurju sprejet kot del ukrepov za reševanje zaostrene gospodarske situacije v Pomurski regiji po stečaju več ključnih podjetij, med njimi tudi Mura d.d.. Pomurska regija je bila v času sprejema tega zakona tudi daleč najmanj razvita slovenska regija z velikimi primanjkljaji na področju infrastrukture, še posebej vodooskrbe in razvojne infrastrukture.
Zakon bo do konca leta 2019 v realiziran v celoti. Gospodarski rezultati v Pomurski regiji se v zadnjih letih izboljšujejo. Stopnja registrirane brezposelnosti je precej nižja od kritične meje 17 %. Kljub temu, da je po brezposelnosti in indeksu razvojne ogroženosti Pomurska regija še  vedno naša razvojno najbolj ogrožena regija, pa podatki o bruto domačem proizvodu kažejo, da se BDP na prebivalca povečuje. Spodbudnejše rezultate gre v določeni meri pripisati tudi učinkom zakona.

“Sprejeti ukrepi in spodbude so pozitivno vplivali na Pomursko regijo.” Podjetja, ki so prejela spodbude za investicije so se tehnološko posodobila hitreje, kot bi se sicer, delovna mesta so se ohranila ter ustvarila nova delovna mesta. Samo v okviru prvega instrumenta v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije bo na območju zakona ustvarjenih čez 900 novih delovnih mest.

Po zaključku obdobja izvajanja zakona, ki se izvaja do 31.12.2019, bo Pomurska regija obravnavana v skladu s sistemskim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja enako kot vse druge razvojne regije. V primeru še nadaljnje visoke stopnje brezposelnosti v tej regiji, bo vlada na podlagi meril iz Uredbe o izvajanju endogene regionalne politike, pripravila nov program razvojnih spodbud za to območje. Trenutno ne kaže, da bi bilo to potrebno, niti v Pomurski razvojni regiji, niti ne kje drugje v Sloveniji.

Že sicer pa je v preteklem letu v pomurski regiji poslovalo 1.856 gospodarskih družb. Po navedbah Ajpesa so te povečale obseg premoženja za 8 odstotkov in izkazale rekordnih 99 milijonov evrov neto čistega dobička. Prav družbe v Pomurski regiji so v primerjavi z ostalimi regijami zabeležile najvišjo rast neto čistega dobička, ki je najvišji v zgodovini.