Varnost: To so rezultati dela policije na območju PU Murska Sobota, v katero je zajeta tudi lendavska policijska postaja

“Glede na pokazatelje operativnih rezultatov lahko povemo, da smo v večjem obsegu uresničili zastavljene cilje in realizirali zastavljene naloge. Neglede na slednje pa je pred nami še veliko ambicioznih ciljev in projektov,” je zapisal direktor PU Murska Sobota, mag. Damir Ivančič.
PU MS je v letu 2018 evidentirala 2.414 (2.345) primerov kaznivih dejanj za katere je podala kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb. Zaustavil se je trend stalnega padanja števila obravnavanih kaznivih dejanj po letu 2014. V danem gre tudi izpostaviti odlično proaktivno in preventivno delo policije. Kot uspešen se je pokazal tudi projekt Fast Track, ki je rezultat dobrega sodelovanja s pravosodnimi organi (hitri postopki na sodišču, manj določenih premoženjskih deliktov). Zaznati je bilo nove spletne oblike kibernetske kriminalitete, predvsem goljufij, kjer storilci izvršujejo kazniva dejanja iz tujine, žrtve pa so slovenska podjetja in slovenski državljani.

Še vedno so kot izstopajoči premoženjski delikti. V stalnem povečanju je vsebina kaznivih dejanj s področja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. S poglavja gospodarskih kaznivih dejanj, ki so prav tako v povečanju pa izstopajo kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Organizirana kriminaliteta je tako po številčnosti, kot tudi po vsebini primerljiva s prejšnjimi leti. V vsebini kršitev predpisov o javnem redu, ki je v povečanju, je še vedno največ kršitev s področja Zakona o javnem redu in miru. Pri tem ugotavljamo, da je četrtina kršiteljev pod vplivom alkohola, prekrški z elementi nasilja so v upadu za dobrih 10 %, je pa bilo izrečenih več ukrepov prepovedi približevanja. Vse bolj aktualno pa postaja vsebina vezana na med-vrstniško nasilje.

Stanje prometne varnosti v Pomurju se v zadnjih letih izboljšuje, čeprav se je v letu 2018 povečalo število obravnavanih prometnih nesreč in udeleženih oseb. To nihanje (števila obravnavanih prometnih nesreč) je posledica veljavne zakonodaje oziroma možnosti odstopa od ogleda kraja. Pomemben je podatek, da so se zmanjšale posledice prometnih nesreč s smrtnim izidom. Kot najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč še vedno izstopa vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Ni pa vzpodbuden podatek, da je v vsaki šesti prometni nezgodi prisoten alkohol.

Na področju premoženjske kriminalitete je bilo evidentiranih 1.019 kaznivih dejanj, kar kaže na trend upadanja slednjih kaznivih dejanj, saj je to najmanj v zadnjem petletnem obdobju. Preiskanost premoženjskih kaznivih dejanj je nižja kot v preteklem petletnem obdobju in tako primerljiva z letom 2014. Pri kaznivih dejanjih tatvin in velikih tatvin je preiskanost v letu 2018 slabih 20 % in 57 % pri kaznivih dejanjih ropa, ki jih je bilo tudi številčno največ v letu 2018 v primerjavi s prejšnjimi leti. V minulem letu je bilo iskanih 7 vozil (5 osebnih avtomobilov in dve kolesi z motorjem), ki so bila predmet kaznivih dejanj, od tega je bil najden en osebni avtomobil in eno kolo z motorjem.

Mag. Damir Ivančič

Obravnavanih je bilo 123 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kar je največ v zadnjem petletnem obdobju. Preiskanost je sicer minimalno nižja, vendar primerljiva z minulim letom. Obravnavan je bil en uboj, 12 hudih telesnih poškodb in 108 lahkih telesnih poškodb, kar je največ v zadnjih 5 letih. S poglavja zoper spolno nedotakljivost je bilo obravnavanih 8 kaznivih dejanj, kar je najmanj v zadnjem petletnem obdobju. Največji upad beležimo pri kaznivih dejanjih spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, saj smo podali le eno kazensko ovadbo, v 5 primerih pa poročilo na ODT. Na ODT smo podali dve kazenski ovadbi za kaznivi dejanji pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne namene.

S poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, beležijo manjši porast slednjih kaznivih dejanj. Skupno smo obravnavali 188 kaznivih dejanj, od tega je preiskanih 99,5 %. Z navedenega poglavja je največ obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini in sicer 102 ter ga je največ tudi v zadnjem petletnem obdobju. Obravnavanih je bilo 36 kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni storilci, kar od skupno podanih kazenskih ovadb predstavlja 1,5 % in pomeni, da je delež, razen leta 2014, najnižji v zadnjem desetletnem obdobju.

V letu 2018 je bilo 411 (359) kaznivih dejanj obravnavanih na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb. Tudi sicer je to največje število od leta 2009 naprej, ko je bilo obravnavanih 25 tovrstnih kaznivih dejanj, največ pred letom 2018 jih je bilo 2015 in sicer 385. Kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v letu 2018 (634) je za 4,8 % več napram letu 2017 (605), pri čemer pa beležimo upad materialne škode za kar 23,6 %, saj je leta 2017 znašala materialna škoda 11,282.000 EUR, leta 2018 pa 8,615.000 EUR.

Po številu kaznivih dejanj izstopajo kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev (386), ki predstavljajo kar 60,9 % vseh gospodarskih kaznivih dejanj (634). Sledijo kazniva dejanja ponarejanje denarja (68) z 10,7 %, poslovna goljufija (35) z 5,5 %, ponarejanje listin (19) in zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (19) s slabimi 3 %, goljufija (14) z dobrima 2 % in poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja (13) ter uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (13) z dobrima 2 %.

Število kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami je v letu 2018 doseglo najvišjo raven gledano na zadnje petletno obdobje. Manjši porast (164) kaznivih dejanj je posledica uspešno zaključenih operativnih kombinacij. Prav tako se je temu primerno povečala količina zasežene prepovedane droge heroin in kokain.Med zaseženimi količinami droge še vedno v zadnjem petletnem obdobju izstopa konoplja. V letu 2018 beležimo en primer smrti zaradi predoziranja. V primerjalnem obdobju od 2014, tako beležimo skupaj dva primera predoziranja zaradi prepovedanih drog.

Glede na skupno materialno škodo v letu 2018 (8,615.000 EUR) ima najvišji delež škode kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (5,586.000 EUR) in sicer kar 64,8 %, sledi kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev (994.000 EUR) z 11,5 % in davčna zatajitev (693.000 EUR) z 8 %.

Pomurski mejni prehodi postajajo vse bolj obremenjeni. Državno mejo je prestopilo dobre tri milijone ljudi, za slabe štiri odstotke več kot v preteklem letu. Tudi zunanjo schengensko mejo oziroma državno mejo z Republiko Hrvaško je nedovoljeno – ilegalno prestopilo več tujcev kot v preteklem letu. V precejšnjem porastu so bili tudi primeri nedovoljenega prebivanja. Za varovanje zunanje schengenske meje so bili vključeni tudi pripadniki slovenske vojske in pomožni policisti. Za varovanje hrvaške, kot madžarske meje pa so se prav tako izvajale skupne mešane patrulje s hrvaškimi oziroma madžarskimi varnostnimi organi.

Policisti so na mejnih prehodih obravnavali 4 (1) primere zlorabe dokumentov. Prav tako so odkrili in zasegli 13 kosov različnega orožja (8) ter manjše količine pirotehnike in streliva [v veliki večini gre za hladno orožje, predvsem gumijevke in teleskopske palice]. Zasežene so bile tudi manjše količine prepovedanih drog.

Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 45 (41) tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo, kar je v povprečju zadnjih petih let [po vstopu Republike Hrvaške v EU]. Glede zavrnite prevladujejo državljani Srbije, Bosne in Hercegovine in Kosova. Enote so obravnavale nekoliko manj kršitev Zakona o tujcih in sicer 502 (519). Evidenten je upad kršitev Zakona o nadzoru državne meje za 28.3 %, in sicer smo obravnavali 114 primerov (159). Slednje je predvsem posledica enormnega povečanja števila prosilcev za azil, zoper katere posledično ni bil uveden prekrškovni postopek. Obravnavali smo namreč kar 108 (6) vlog za azil.

Policisti PP Lendava in PP Ljutomer so z različnimi oblikami dela in razpoložljivo tehnično opremo zagotavljali varovanje zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško. Na območju PP Ljutomer se je izvajalo varovanje slovensko-hrvaške meje tudi z mešanimi patruljami s pristojnimi hrvaškimi mejnimi organi, izmenično na ozemlju obeh držav. Na zunanji meji so policisti zaradi nedovoljenega prehoda obravnavali 153 tujcev (125). Največ je bilo obravnavnih državljanov Pakistana (75) in Turčije (27). Povečanje je, vendar so razmere trenutno še obvladljive.

Obravnavana je bila le ena večja skupina tujcev skupaj s sprovajalcem, sicer pa so tujci ilegalno vstopali v parih in manjših skupinah večinoma peš, v nekaj primerih tudi s kolesi. Skoraj dve tretjini tujcev je podalo vlogo za mednarodno zaščito. Obravnavali smo tudi 6 tujcev, ki so v državo nedovoljeno vstopili na način, da so se izmaknili mejni kontroli s skrivanjem v tovornem vozilu in avtobusu.

Na notranji meji z R Madžarsko so policisti PP Lendava in PP Gornji Petrovci izvajali varovanje slovensko-madžarske meje prav tako s skupnimi obmejnimi patruljami z madžarskimi varnostnimi organi, izmenično na ozemlju obeh držav.

Na interventno številko 113 je bilo na Operativno komunikacijskem centru (v nadaljevanju OKC) sprejetih 24.553 (25.651) klicev državljanov. Med klici je bilo 11.655 (11.387) interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 47,5% (44,4%) delež vseh klicev na telefonsko številko 113.

Povprečni čas sprejema klica (čas od klica na 113 do odziva na klic) je znašal 6,5 sekund (6,7 sekund). V času znotraj 12 sekund smo se odzvali na 93,6% (93,3%) klicev. Po sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 13.674 (13.542) policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka) je za nujne interventne dogodke znašal 10 minut in 29 sekund (10 minut in 18 sekund).

Nujni interventni dogodki so tisti, pri katerih je neposredno ogroženo življenje: se izvaja nasilje oziroma je OKC ob sprejemu klica ocenil, da gre za resno grožnjo, je policist napaden oziroma potrebuje pomoč, so naznanjena pripravljalna dejanja za storitev kaznivega dejanja oziroma kaznivo dejanje že poteka in bi njegov storilec lahko pobegnil, se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu. Se pravi, da vodja izmene presodi, da zahtevajo takojšno policijsko intervencijo. Obveščanje je potekalo v skladu s pravili o obveščanju in poročanju v policiji. OKC je v 186 (257) primerih obveščal predstojnike in v 6.773 (6.920) primerih, glede na vrsto dogodka, tudi druge organe in organizacije.