V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 je vlada uvrstila gradbena dela za izgradnjo visokovodnih nasipov ob naselju Benica in Sv. Martin

Vlada je z včerajšnjim sklepom Ministrstvu za infrastrukturo povečala dovoljeno porabo na namenskih postavkah za dodatnih 51,6 mio evrov oziroma do skupne višine 278,4 mio evrov. Na odboru je vlada sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrsti nov projekt “FRISCO 2.2 – Gradbeni ukrepi na porečju Mure.”
Kot del projekta FRISCO2, spada Projekt izvedbe gradbenih ukrepov na porečju Mure pod okvir Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, katerega namen je reševanje skupnih izzivov, prepoznanih v obmejnem območju. V projektu kot partnerja nastopata Slovenija kot vodilni partner in Hrvaška kot projektni partner. Celotna investicijska vrednost gradbenih del za izgradnjo visokovodnih nasipov ob naselju Benica (SLO) in Sv. Martin (HRV) je ocenjena na 2.995.195,19 EUR. Aktivnosti Slovenije so ovrednotene v višini 1.614.156,19 EUR (od tega je odobreni delež sofinanciranja s strani ESRR 85%, kar pomeni 1.372.032,76 EUR, delež stroškov, ki jih bo potrebno zagotavljati iz proračuna RS pa znaša 242.123,43 EUR); aktivnosti Hrvaške so ocenjene v višini 1.381.039 EUR.

Projekt predstavlja del strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavnega tveganja v okviru prednostne osi 1 – celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih in ima vpliv tako na slovensko kot na hrvaško stran. Čezmejno sodelovanje je nujno potrebno zaradi narave projekta, saj je v skladu s poplavno direktivo, zaščito pred poplavami in optimalnimi ukrepi, doseganje ciljev možno samo ob upoštevanju celotnega porečja, ki se razteza čez Slovenijo in Hrvaško. Projekt FRISCO 2.2 opredeljuje izgradnjo in obnovo visokovodnih nasipov za zaščito naselja Benica in Sveti Martin na Muri in zaščito prebivalcev pred tveganjem poplav.