V Veliki Polani izvajajo projekt “Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura”

Projekt “Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura” izvajajo partnerji Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG), Zavod za gozdove Slovenije, Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota.
Projektne aktivnosti naslavljajo ključne izzive ohranjanja narave in zagotavljanja ekosistemskih storitev na poplavnem območju reke Mure kot so spremenjene hidro-morfološke razmere reke Mure, klimatske spremembe, intenzifikacija rabe poplavnega prostora, pojav tujerodnih invazivnih vrst in bolezni, opuščanje rabe ekstenzivnih travišč, nekontroliran obisk in pomankanje ustrezne interpretacijske infrastrukture.

Ključni sklopi projektnih aktivnosti so: Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov, Vzdrževanje in obnova poplavnih gozdov, Vzdrževanje in obnova mokrotnih travišč, Ukrepi varstva pomembnih delov habitatov območja Natura, Vzpostavitev celovite interpretacije na območju Natura 2000 MuraKljučni sklopi projektnih aktivnosti so: Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov, Vzdrževanje in obnova poplavnih gozdov, Vzdrževanje in obnova mokrotnih travišč, Ukrepi varstva pomembnih delov habitatov območja Natura, Vzpostavitev celovite interpretacije na območju Natura 2000 Mura. Vrednost projekta je 4.571.854,99 in se bo izvajal do 30. 11. 2023.

Prvi sestanek projektnega sveta projekta Natura Mura

V zadnjih dneh aprila je v dvorani Doma krajanov v Veliki Polani potekal prvi sestanek projektnega sveta projekta Natura Mura. Na srečanju so udeleženi predstavniki projektnih partnerjev potrdili projektni svet, ki ga sestavljajo direktorji v projektu sodelujočih partnerjev in mu predseduje direktor Zavoda RS za varstvo narave. Naloga projektnega sveta je sprejemanje strateških odločitev za izvedbo projekta.

Projektni svet je imenoval tudi projektno skupino, ki jo sestavljajo vodja projekta in koordinatorji aktivnosti pri vseh projektnih partnerjih. Projektna skupina je zadolžena za izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta, ki so potrebne za uspešno izvedbo in doseganje ciljev projekta.

Po potrditvi projektne skupine in projektnega sveta Natura Mura je sledila predstavitev programa aktivnosti in nalog za leto 2021 ter ogled naravne vrednote Penovje, kjer je bilo v sklopu projekta obnovljenih 7 ha nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov.