V sezoni 2020 je bil na merilni postaji Lendava prepoznan cvetni prah 56 različnih skupin rastlin

Monitoring cvetnega prahu je po sporazumu med NLZOH in Občino Lendava potekal od 1.1. do 31.12.2020, letno poročilo obravnava obdobje od 1.1. do 31.10.2020, kar pokrije sezono pojavljanja alergenih vrst cvetnega prahu. Meritve se izvajajo po standardu SIST EN 16868:2019 Zunanji zrak – Vzorčenje in analiza cvetnega prahu in trosov gliv v zraku za alergijsko omrežje – Volumetrična Hirstova metoda. Kvantitativno sledenje cvetnemu prahu v zraku je približek vsebnosti alergenih molekul cvetnega prahu in je splošno razširjena metoda, ki se uporablja rutinsko v nacionalnih mrežah v Evropi.
Vzorčevalnik Hirstovega tipa je postavljen na strešni terasi stanovanjskega bloka (Trg ljudske pravice 11, Lendava), v centru mesta. Rezultati merjenj so podani kot povprečna izmerjena dnevna obremenitev število zrn na kubični meter zraka na dan. Rezultate meritev lahko v obliki člankov spremljate tudi na našem spletnem portalu. Sezona pojavljanja cvetnega prahu je čas leta, v katerem se cvetni prah pojavlja v zraku. Začetek sezone je določen z dnem, ko je presežen 1 % letnega seštevka, zaključek pa, ko je doseženih 99 % LS določene vrste cvetnega prahu.

Kategorije obremenitve zraka s cvetnim prahom so: nizka (1-15 zrn/m³ zraka), srednja (16-70 zrn/m³ zraka) in visoka (nad 70 zrn/m³ zraka). Za ambrozijo so vrednosti usklajene z madžarskim projektom R-PAS (ang. Ragweed Pollen Alarm System), nosilec razvoja modela je Nacionalni center za javno zdravje Madžarske (ang. National Public Health Center, Budapest, Hungary), nizka (1-9 zrn/m³ zraka), srednja (10-29 zrn/m³ zraka), visoka (30-99 zrn/m³ zraka), zelo visoka (100-499 zrn/m³ zraka) in ekstremno visoka (nad 499 zrn/m³ zraka) (Csépe in sod, 2020).

“Naša pozornost je bila usmerjena na cvetni prah najpomembnejših alergogenih vrst rastlin po priporočilih ECACI (European Congress of Allergology and Clinical Immunology, 1995), slovenskega izvirnega članka (Senzibilizacija z inhalatornimi alergeni pri bolnikih s simptomi alergijske bolezni dihalnih poti v Sloveniji; Zidarn, 2013) in po priporočilih študije GA²LEN (Bousquet in sod. 2009). Zahtevan minimalni izbor rastlin: jelša, leska, cipresovke/tisovke, breza, trave, oljka, koprivovke, pelin, ambrozija. Nadaljni priporočeni izbor: jesen, platana, bor, hrast, pravi kostanj, kislica, trpotec, metlikovke/amarantovke,” so sporočili.

Pregled pojavljanja cvetnega prahu po mesecih

 • V januarju je večino cvetnega prahu (95 % mesečnega seštevka) prispevala leska.
 • V februarju smo zabeležili povišanje obremenitve in povečanje pestrosti vrst cvetnega prahu v zraku. Največ cvetnega prahu so prispevale jelša, leska in cipresovke/tisovke, s sproščanjem zrn so začeli tudi jesen, topol, vrba in ob koncu meseca brest.
 • V marcu je v zraku prevladoval cvetni prah breze in gabra, potekala je glavna sezona jesena, topola in vrbe, s sproščanjem zrn je začel javor. Mesečni seštevek je podcenjen zaradi izpada podatkov v obdobju od 9. do 15. marca.
 • V aprilu so beležili najvišje dnevne obremenitve v tem letu, več kot polovico cvetnega prahu je prispevala breza, potekala je sezona brezi sorodnih vrst (gaber, bukev, hrast), zabeležili so cvetni prah platane, v zadnjem tednu meseca so se alergenom dreves pridružili alergeni trav.
 • V maju se je obremenitev z drevesnim cvetnim prahom znižala glede na predhodnji mesec, med drevesi je največ cvetnega prahu prispeval bor, ki le redko povzroča težave z zdravjem. Razvijala se je glavna sezona trav.
 • V juniju se je obremenitev še nekoliko znižala, največji delež so prispevale trave, začela se je sezona pravega kostanja in koprivovk (rod kopriv).
 • V juliju je obremenitev narasla na račun nizko alegenih kopriv, nadaljevala se je sezona trav, trpotca in metlikovk/amarantovk. V zadnjem tednu meseca so se pojavila zrna pelina in ambrozije.
 • V avgustu je prevladoval cvetni prah koprivovk, ambrozije in pelina, v mesečnem seštevku manjkajo podatki za teden dni (od 3. do 9. avgusta). V septembru se je obremenitev s temi vrstami znižala, v prvih dneh oktobra se je sezona alergenega cvetnega prahu zaključila.

V Lendavi se sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu začne s cvetenjem leske in jelše. Na začetek sproščanja zrn vplivajo pretekle in trenutne vremenske razmere, predvsem temperatura zraka. V obdobju meritev 2017-2020 smo najzgodnješi začetek sezone leske zabeležili leta 2018, takrat se je sezona začela že v prvem tednu januarja, leto prej pa šele v drugi polovici februarja. Sezona jelše se je najzgodneje začela 24. januarja 2018, najpozneje pa 21. februarja 2017.

Skratka …

 • Sezona alergenega cvetnega prahu se je začela v sredini januarja z lesko in se zaključila v prvem tednu oktobra z ambrozijo. V februarju se je povečalo število vrst cvetnega prahu dreves, ki prispevajo k zimsko-pomladnim alergijam. Najbolj obremenjen mesec je bil april.
 • Sezona breze je bila zelo intenzivna, začela se je zgodaj, že v drugi polovici marca. Zabeležili smo dva vrhova obremenitve, enega v drugi polovici marca, drugega v prvem tednu aprila. V obdobju zaključka sezone breze, se je v zraku pojavil cvetni prah trav, kar je lahko predstavljalo dodatno breme predvsem za tiste alergike, ki so občutljivi na obe vrsti cvetnega prahu.
 • Sezona trav se je podaljšala v september, najvišje vrednosti so bile zabeležene v maju in dodatni vrh v juniju, ki je posebnost v poteku sezone 2020.
 • Kot običajno je bil poleg sezone breze in brezi sorodnih rastlin ter trav v obdobju od fabruarja do junija v zraku prisoten še alergogeni cvetni prah jesena, cipresovk/tisovk in platane.
 • Sezona ambrozije je bila po dnevnih obremenitvah primerljiva z lansko (2019), začela se je prve dni avgusta, trajala je do oktobra.