V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

V skladu z 43. členom Zakona o socialnem varstvu mora Občina zagotoviti mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Občina je dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoč družini na domu ter sredstva za plačilo oziroma doplačilo te storitve najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve.
Pomoč družini na domu pomeni socialno oskrbo, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti in kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v organizirani obliki.

Predlog odloka določa način in obliko opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Lendava. Javna služba pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo na domu. Pomoč družini na domu je pomembna in najbolj razširjena socialno varstvena storitev v okviru organizirane oskrbe uporabnika na njegovem domu, ki jo je potrebno omogočiti čim večjemu številu prebivalstva.

V zakonu o socialnem varstvu je pomoč družini na domu opredeljena, kot ena izmed socialno varstvenih storitev, Zakon o lokalni samoupravi pa občinam nalaga pospeševanje služb za izvajanje te storitve. Občina je dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoč družini na domu ter sredstva za plačilo oziroma doplačilo te storitve najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve.

Obstoječe stanje in razlogi za sprejem odloka

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu se od leta 1998 izvaja s strani Centra za socialno delo Pomurje, Enota Lendava, kot storitev socialne oskrbe v okviru javne službe Pomoč družini na domu za Občino Lendava. Storitev je organizirana kot skupna javna služba s še 4 občinami in sicer z Občino Dobrovnik, Občino Kobilje, Občino Lendava, Občino Odranci in občino Velika Polana. Socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v skladu s 43. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu zagotavlja občina.

Na podlagi tega zakona mora občina zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo te storitve najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve. V Občini Lendava je za potrebe uporabnikov zaposlenih 3,40 socialne oskrbovanke in 0,25 strokovnega vodje. Občina je v letu 2019 za izvajanje storitve pomoč družini na domu po pogodbi namenila 65.200,00 EUR.

V letu 2019 je bilo v občini 50 uporabnikov socialne oskrbe na domu, v letošnjem letu pa je to storitev do 30. 6. 2020 koristilo 38 uporabnikov. Večina uporabnikov je samoplačnikov, ker imajo lastne dohodke, zaradi plačila stroškov storitve pomoč družini na domu pa ne želijo zastaviti premoženja in ne želijo obremenjevati svojcev oziroma zavezancev. Občina oprosti plačila prispevka socialno šibke uporabnike oziroma njihove zavezance. Tako je bil v letu 2019 oproščen plačila storitve v celoti 1 uporabnik. Največ uporabnikov (47), je bilo starih nad 65 let, ki so zaradi starostne onemoglosti in bolezni potrebni tuje nege  in pomoči, 1 uporabnik je bil s statusom invalida in 2 uporabnika sta bila kronično bolni osebi.

“S sprejetjem odloka se ne pričakuje bistvenih sprememb na izvajanje storitev, saj je izvajalec pomoči na domu dolžan izvajati javno službo strokovno, racionalno in v skladu z veljavno zakonodajo ter standardi in normativi za to področje. Glede na to, da je občina dolžna organizirati to službo in je občina do sedaj imela samo enostranski sklep župana o izvajanju te službe, je prav, da občina izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu opredeli z odlokom,” so sporočili iz lendavske Občine.