V Pomurju obnova štirih kulturnih spomenikov

Ministrstvo za kulturo je objavilo rezultate spomeniško – varstvenega projektnega razpisa, v okviru katerega bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo obnovo skupno 44 kulturnih spomenikov v državi, v skupni višini 1,52 mio evrov. V Pomurju bodo obnovljeni štirje kulturni spomeniki.
V okviru prvega sklopa razpisa bodo sofinancirani projekti izvedbe gradbeno – obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin in razglašenih kulturnih spomenikov, v okviru drugega sklopa pa restavratorski posegi na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. Ministrstvo želi s sofinanciranjem prenov kulturnih spomenikov spodbuditi obnove in prezentacijo kulturnih spomenikov, saj se tako ohranja kulturna dediščina ter razvija zavest o njenih vrednotah in izboljšuje njena dostopnost.

Od skupno 44 uspešno prijavljenih na spomeniško – varstveni projektni razpis, bodo skupno štirih prenov deležni tudi kulturni spomeniki v Pomurju. To so: Grad Rakičan, kjer bo izvajalec del prenovil notranjščino stopnišča ob severnem stolpu, prenovil prostorov 1-14 v 1. nadstropju severo-zahodnega dela ob stolpu, sledila bo zamenjava oken v stopnišču, … Celovita obnova Bežanove domačije v Gornjih Slavečih, konservatorsko restavratorski posegi na znamenju sv. Roka v Vučji vasi in konservatorsko restavratorski posegi na Marijinem znamenju v Ilijaševcih.

Za omenjena dela je bilo odobrenih skupno nekaj manj kot 73.000 evrov sredstev, med tem, ko je skupna vrednost vseh štirih projektov 208 tisoč evrov. Kljub dejstvu, da višina razpoložljivih proračunskih sredstev, ki jih je imelo ministrstvo na voljo za izvedbo razpisa, nikakor ne zadostuje za vse zaprošene potrebe, pa gre za sploh prvo podelitev sredstev za spomeniškovarstvene projekte na kulturnih spomenikih po letu 2014.