V Odrancih bodo letos pričeli s komasacijo in agromelioracijo

V letu 2017 je Občina Odranci uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila nepovratna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije (urejanje poljskih poti) ter s tem pridobila potrebna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije. Komasacijski postopek se bo začel v letu 2018.
V letu 2009 je Občina Odranci pristopil k projektu urejanja kmetijskih zemljišč na območju katastrske občine Odranci. Lastniki zemljišč omenjenega območja so se v veliki večini strinjali z uvedbo komasacijskega in agromelioracijskega postopka na njihovih zemljiščih in tako so se v letu 2012 uspešno zbrala soglasja za uvedbo obeh postopkov.

Občina Odranci je, v imenu vseh lastnikov na  katastrskem območju Odranci, vložila zahtevo na Upravno enoto Lendava, za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, ki je postala pravnomočna leta 2014. V imenu vseh lastnikov je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila tudi zahtevo za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracije na katastrskem območju Odranci, ki je postala pravnomočna leta 2016.

V letu 2017 je Občina Odranci uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih in z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila nepovratna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije (urejanje poljskih poti) ter s tem pridobila potrebna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije.

V letu 2017 je Občina Odranci izvedla tudi javni razpis za izvajalca geodetskih del na komasacijskem območju Odranci. Kot najbolj ugodni ponudnik je bilo izbrano geodetsko podjetje Geodetska družba d.o.o. iz Ljubljane.

Komasacijski postopek se bo začel v letu 2018

V tem letu se bodo izvedle terenske meritve, postopek ureditve meje komasacijskega območja in vrednotenje zemljišč. Konec leta bodo potekale javne razgrnitve elaboratov obstoječega stanja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ter vrednotenja zemljišč. V letu 2019 se bo javno razgrnil elaborat nove razdelitve zemljišč in izvedlo se bo zamenjičenje novih parcel ter seznanitev lastnikov zemljišč z novimi parcelami. Na vse razgrnitve boste lastniki zemljišč pisno vabljeni in boste lahko podali svoje želje, pripombe ter ugovore na razgrnjene elaborate.

Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna enota Lendava izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Po pravnomočnosti odločbe, se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske uprave RS ter Zemljiško knjigo. Po končanem komasacijskem postopku, se bodo v letu 2020 izvedla tudi vsa potrebna agromelioracijska dela oz. uredile obstoječe in nove poljske poti.