V občini Kobilje sprejeli odlok, s katerim bodo občanom pomagali reševati prvi stanovanjski problem

Dalj časa je v občini Kobilje opazen trend staranja prebivalstva, kar ima za posledico negativni trend oz. upad števila prebivalstva. Z zagotavljanjem finančnih spodbud za mlade družine želi Občina zagotoviti pogoje za kvalitetno bivanje in jih s tem zadržati v občini. Z zagotavljanjem ugodnih pogojev želi Občina pritegniti tudi mlade družine iz drugih krajev.
Predlog, ki ga je pripravila občinska uprava sloni na celostnem reševanju naslednjih področij, in sicer: programi v podporo družini, družinski prejemki, socialno varstvo družine, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika. V okviru teh sklopov pa so izpostavljena in problematizirana tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana. Z novim odlokom bo tako možno izvesti javni razpis.

Subvencija pripada upravičenim prosilcem, tj. mladim, mladim družinam in drugim občanom kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju Občine. Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki na dan vložitve popolne prijave še niso dopolnile 34 let. Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let. Za druge občane po tem odloku se štejejo osebe z vsaj enim otrokom, ki na dan vložitve popolne prijave prvič rešujejo stanovanjski problem. Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo do višine največ opredeljenih zneskov.

Višina subvencije za posameznega upravičenca pri reševanju stanovanjskega problema se za posamezno proračunsko leto določi s sklepom Občinskega sveta in znaša do največ 1.500,00 EUR.

Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– oprostitev plačila komunalnega prispevka
– oprostitev nadomestila za stavbno zemljišče za dobo 5 let , skladno s prvim odstavkom 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št 2/2004)
– subvencija do največ 500,00 EUR v kolikor gre za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju občine, ki bi bilo zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine;
– subvencija glede na število otrok v mladi družini ob vpisu prvega otroka v šolo in sicer:
                         – en otrok do največ 200,00 EUR,
                         – dva otroka do največ 300,00 EUR,
                         – trije otroci ali več do največ 500,00 EUR

Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva enakomerno razdelijo. Za izplačilo razlike do celotno predpisanih zneskov, lahko upravičenec uveljavlja s prijavami na naslednjih javnih razpisih.