V letu 2015 se je zaposlilo 70.971 brezposelnih oseb

Vlada se je na včerajšnji 91. redni seji seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2015. V letu 2015 se je zaposlilo 70.971 brezposelnih oseb.

V programe Aktivne politike zaposlovanja je bilo vključenih skoraj 23.000 ljudi. Posebna pozornost je bila namenjena spodbujanju zaposlovanja mladih in dolgotrajno brezposelnih ter tistih, ki prejemajo socialno varstvene prejemke. 14.694 oseb, vključenih v programe APZ, pa se je v letu 2015 tudi zaposlilo.
Za programe APZ je bilo porabljenih 60,6 milijona evrov sredstev (sredstva proračuna RS in sredstva EU). V letu 2016 je za programe aktivne politike zaposlovanja namenjenih bistveno več sredstev. Vlada je 21. 1. 2016 sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017, ki določa okvir razpoložljivih sredstev za programe APZ za leto 2016, in sicer v višini 100,2 milijona evrov.

Vlada je določila tudi manjše spremembe Politike prejemkov Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), v skladu s katero bo mesečne prejemke izvršnih direktorjev DUTB uskladila z določbami Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti. Vlada bo s tem zadostila zahtevam iz revizijskega poročila Računskega sodišča RS, prilagoditev politike pa je nujna tudi zaradi potrebe po čimprejšnji izvedbi razpisa za imenovanje glavnega izvršnega direktorja DUTB.