Uvrstitev projekta Izgradnja čistilne naprave v občini Radenci v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada je včeraj, na svoji 105. redni seji sprejela sklep, s katerim se v Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt, in sicer Izgradnja čistilne naprave v občini Radenci. Tamkajšnji župan Roman Leljak je takšno odločitev že pozdravil.
Skladno z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) se bodo državnem proračunu zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Del sredstev se za vsako proračunsko leto zagotovi za sofinanciranje investicij, ki jih predlagajo ministrstva, vsako na svojem področju dela.

Občina Radenci je 15. novembra 2021 poslala vlogo za financiranje investicije “Izgradnja čistilne naprave v občini Radenci.” Vrednost celotne investicije znaša 3,714 milijona evrov, sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa znaša v letu 2021 1 milijon evrov in v letu 2022 1 milijon evrov. 

Izvedba projekta ”Izgradnja čistilne naprave v občini Radenci” bo imela neposreden pozitivni učinek na nastanek novih delovnih mest ter na gospodarsko rast, saj bodo podjetja lahko širila svoje zmogljivosti, mlada podjetja pa bodo ob ustrezni gospodarski javni infrastrukturi pridobila možnost za začetek poslovanja, razvoj in nadaljnjo rast. Investicijski program projekta ocenjuje, da je investicija primerna in nujna za izvedbo, saj bo vplivala na turistični oz. gospodarski in družbeni razvoj območja in Pomurske regije ter prispevala k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Projekt je skladen s Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 z dne 17. marec 2021.