Uspeh: To je šest razvojnih projektov v okviru programa Erasmus+, ki jih bo izvajala Ljudska univerza Lendava

Ljudska univerza Lendava je v letu 2021 bila uspešna na razpisu programa Erasmus+, saj je skupaj s partnerji bila izbrana za izvajanje kar 6 projektov, enemu, pilotnemu projektu na ravni EU, pa so se pridružili kasneje. “S partnerji iz več kot 20 držav se posvečamo predvsem področju izobraževanja odraslih, čeprav nam tudi področji splošnega in poklicnega izobraževanja nista tuji,” so zapisali.
  1. Developing an Inclusive School culture: from words to the action – DISCO

Sodelujoče države: Slovenija (LU Lendava), Češka, Italija in Turčija.

Trajanje projekta: 24 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: Izmenjava dobrih praks med partnerskimi organizacijami ter sodelovanje med našimi domačimi učenci in učenci priseljenci z uporabo računalniških aplikacij (kodiranje) s ciljem s pomočjo nacionalnih/mednarodnih projektov (projekti eTwinning) ustvariti trajne učne izkušnje. Dolgoročni cilj je, da si učitelji in učenci pridobijo veščine “digitalnega in projektnega učenja”, s čimer bi razvili vključujočo šolsko kulturo in postali “vodnik” za šole, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.

  1. EmpowHERment LAB

Sodelujoče države: Slovenija (LU Lendava), Hrvaška (POU Čakovec), Nemčija, Nizozemska, Italija in Španija.

Trajanje projekta: 24 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: V okviru projekta bodo spodbujali motivacijo in razvoj novih interesov na področju ekonomije pri ženskah, ki jim grozi socialna izključenost (ekonomske, geografske, migrantske ovire, prva zaposlitev). Z uporabo sodobne tehnologije bodo pripravili IKT orodja in metodologijo za izobraževalce in organizacije za izobraževanje odraslih ter jim s tem omogočili, da z novimi programi posodobijo svojo izobraževalno ponudbo, obenem pa spodbujali aktivno sodelovanje ciljne skupine pri pridobivanju novih spretnosti, znanj in kompetenc ter zavestno in pravilno uporabo novih učnih pripomočkov, ki jih bodo razvili v okviru projekta.

  1. Higher education for Roma – HEDROM

Sodelujoče države: Slovenija (DSŠ Lendava, LU Lendava), Hrvaška (POU Čakovec, Gospodarska škola Čakovec).

Trajanje projekta: 18 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: Na podlagi sekundarne raziskave dokumentacije obeh srednjih šol in fokusnih skupin z učitelji bodo pripravili izhodišča za spremembo programa usposabljanja, ki je nastal v okviru projekta GEM, financiranega iz programa Erasmus+ in je namenjen usposabljanju izobraževalcev odraslih, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki romske skupnosti. Cilj projekta je s pripravljenim programom usposabljanja opolnomočiti učitelje, ki poučujejo na srednjih šolah za delo z romskimi dijaki ter tako vsaj delno preprečiti zgodnje opuščanje šolanja in neuspeh v procesu poklicnega ali strokovnega izobraževanja, posredno pa vplivati na dvig izobrazbene ravni pripadnikov romske skupnosti in njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile.

  1. Help to opportunities – H2O

Sodelujoče države: Slovenija (LU Lendava, RCMS), Hrvaška (POU Čakovec), Španija, Portugalska, Irska, Grčija, Srbija in Madžarska.

Trajanje projekta: 30 mesecev

Opis projekta: Partnerske organizacije so ugotovile nizko stopnjo zdravstvene pismenosti med pripadniki romske skupnosti. Ti zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja ne obiskujejo zdravnikov, ne razumejo diagnoz in potekov bolezni, zaradi različnih osebnih razlogov pa tudi ne zaupajo zdravstvenemu osebju. Odstotek kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga pripadnikov romske skupnosti, ki ga njihovi otroci prevzemajo, se ne spreminja in že leta ostaja na enako visoki ravni. Socialna izključenost Romov in odsotnost mrež družbene podpore in vezi povzročajo izključenost iz zdravstvenih sistemov in poslabšajo nezdrav življenjski slog. Najpogosteje je slabo zdravstveno stanje posledica manj ustrezne zdravstvene oskrbe, finančnih ovir pri uporabi zdravstvenih storitev in nefinančnih ovir pri uporabi zdravstvenih storitev, kot so psihološke, relacijske in socialne težave. Zaradi neugodnih življenjskih razmer v romskih naseljih, različnih oblik odvisnosti in različnih stisk je značilno, da pripadniki romske skupnosti umrejo prej kot pripadniki večinskega naroda, in sicer k temu dejstvu veliko prispevajo številne kronične nenalezljive bolezni, težave z duševnim zdravjem in debelost, v nekaterih državah pa tudi odstotek precepljenosti romskih otrok. S projektom želijo prispevati k:

1) izboljšanju razpoložljivosti visokokakovostnih priložnosti učenja za odrasle,
2) izboljšanju kompetenc izobraževalcev in drugega osebja na področju izobraževanja odraslih,
3) fizičnemu in mentalnemu zdravje ter dobremu počutju pripadnikov romske skupnosti,
4) premostitvi medkulturnih, medgeneracijskih in družbenih razlik.

Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava

  1. DigiUp

Sodelujoče države: Slovenija (LU Lendava, RCMS), Hrvaška (POU Čakovec), Makedonija

Trajanje projekta: 24 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: Projektna ideja je nastala v času prvega vala pandemije Covid-19, ko so se osnovne šole morale prilagoditi izrednim razmeram, ki so zahtevale, da se poučevanje iz učilnic preseli v digitalno okolje spletnih učilnic, na kar osnovne šole niso bile pripravljene. Izkazalo se je, da je to še posebej težavno za učence, ki prihajajo iz romske skupnosti, ki se v digitalnem okolju spletnih učilnic niso znašli, saj niso imeli znanja, kako dostopati do le-teh, kar je vodilo do tega, da so ves čas trajanja šolanja na daljavo bili neaktivni. Vse to je negativno vplivalo na njihov uspeh ob zaključku šolskega leta, saj se je osip glede na prejšnja leta pri romskih učencih povečal. Prav zaradi tega so ugotovili, da je pri romskih pomočnikih potrebno razvijati in nadgraditi njihove temeljne digitalne kompetence in jih usposobiti do te mere, da bodo pridobljeno znanje prenašali na romske učence. Za uresničitev teh ciljev bodo partnerske organizacije na začetku projekta izdelale podrobnejšo analizo trenutnega stanja in potreb na področju razvitosti digitalnih kompetenc pri romskih učencih. Na podlagi študije bo nastal program usposabljanja za romske pomočnike, ki bo upošteval specifike šolanja na daljavo pri romskih učencih. V okviru projekta bodo ustvarili tudi spletno platformo, ki bo temeljni pripomoček za romske pomočnike, na njej pa se bodo nahajali digitalni pripomočki ter inovativni pristopi prenosa znanja na učence.

  1. E-odrasli

Sodelujoči državi: Slovenija (LU Lendava) in Hrvaška (Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar).

Trajanje projekta: 12 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: V okviru projekta bodo s pomočjo fokusnih skupin iskali vrzeli na področju digitalne pismenosti pri starejših od 65 let ter pripravili tak program razvijanja digitalnih kompetenc, ki bo zadovoljeval njihove potrebe, predvsem pa jih naučili uporabljati različne aplikacije, ki so na voljo na področju zdravstva, javne uprave, bančništva ipd.

  1. Connected Through Mobility – CTM*

Sodelujoče države: Slovenija (LU Lendava), Madžarska, Črna gora, Slovaška, Srbija, Kosovo, Albanija, Poljska, Grčija, Bosna in Hercegovina.

Trajanje projekta: 42 mesecev

Opis projektnih aktivnosti: Glavni cilj pilotnega projekta je uvesti programe mednarodne poklicne mobilnosti v štiri države Zahodnega Balkana: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Kosovo. Medtem ko so imele države Programa E+ že vrsto let priložnost uporabiti mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za prenos izobraževalnih inovacij, krepitev odnosov s trgom dela in posodobitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so balkanske države to priložnost dobile šele sedaj. V okviru projekta jih želimo opolnomočiti, da bodo seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja program Eramsus+ na področju mobilnosti, v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter kje iskati informacije in pomoč za posamezne razpise programa Erasmus+, načine iskanja partnerjev, priprave in upravljanja izbranih projektov.

“Organizacije, ki sodelujemo v pričujočih projektih so v zadnjih letih izgradile trdno prekomejno partnerstvo, kar se je rezultiralo v številnih izvedenih aktivnosti in projektih, ki smo jih že izvedli. Z našim sodelovanjem so v projekte vključili partnerje iz več kot 20 različnih držav in s tem Pomurje ter Medžimursko županijo uvrstili v sam vrh najuspešnejših regij na področju Erasmus+ programa. Ker gre za utečeno partnerstvo s številni aktivnostmi v obeh državah, smo s tem namenom ustanovili tudi posebno blagovno znamko Murasmus+, ki predstavlja Erasmus aktivnosti ob reki Muri, torej v Pomurju ter Medžimurski županiji. Trenutno je vzpostavljena že Facebook stran, kjer lahko spremljate vse aktivnosti v vseh projektih na enem mestu, sčasoma pa bo Murasmus+ prerastel tudi v samostojno spletno stran.

Sodelavci Ljudske univerze Lendava, ki smo v celoti pripravili 3 pričujoče projekte smo mnenja, da je znanje, ki smo si ga pridobili med pripravljanjem projektov potrebno deliti, saj si želimo, da bi tudi druge organizacije v Pomurju in Medžimurski županiji bile uspešne na razpisih programa Erasmus+. Prav zaradi tega smo se odločili, da 15. in 16. februarja 2022 za zainteresirane organizacije izvedemo brezplačno 2-dnevno usposabljanje za pripravo projektov v okviru programa Erasmus+. Vse nadaljnje informacije o usposabljanju bodo na voljo na spletni strani www.lulendava.si in na našem FB profilu,” so sporočili iz Ljudske univerze Lendava.