Urejena bo fekalna in meteorna kanalizacija

V ulici Svetega Štefana ter v delu Lendavskih goric v smeri proti kapelici Svete Trojice bo urejena fekalna in meteorna kanalizacija. Ker bodo cevovodi potekali tik pod sredino vozišča, bo sledila tudi preplastitev cestišča na omenjeni trasi.
Občina Lendava je pred kratkim na portalu javnih naročil objavila razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije od začetka ulice Svetega Štefana čez del Lendavskih goric v smeri kapelice Svete trojice do nedavno obnovljene škarpe, po kateri poteka vozišče.

Fekalno in meteorno kanalizacijo bo potrebno urediti v smeri 534 metrov, pri čemer bo polaganje cevi potekalo po sredini vozišča zaradi konfiguracije terena in zasedenosti bankin (vodovod, plin, telekomunikacije) ter neugodnega poteka katastrskih mej – cestnega sveta. To v praksi torej pomeni, da bo cestni promet tam nekaj časa močno oviran, a bo po koncu del na novo položen asfalt.

Na območju obdelave je predvidena ureditev hudournikov na relaciji Ulica Svetega Štefana – Glavna ulica in Ulica Svetega Štefana – Kranjčeva ulica, skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Z ureditvijo hudourniških kanalov bodo ustvarjeni pogoji za kvalitetno odvodnjavanje meteornih voda po ulici Svetega Štefana oz. povezavo na obstoječo mrežo meteornih kanalov v mestu Lendava.

Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi pogodbe, ponudniki pa morajo razpisno dokumentacijo izpolniti in oddati do 13. novembra. Zaključek izvedbe del mora biti skladen s terminskim planom, a najkasneje do 31.3.2019.