Turistična destinacija Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green Destination GOLD

Destinacija Moravske Toplice se je po ponovnem ocenjevanju Zelene sheme slovenskega turizma pridružila destinacijam, ki so v Sloveniji nosilke zlatega znaka Slovenia Green Destination. Destinacija je že v letu 2019 pridobila bronasti znak, po ponovnem ocenjevanju v maju 2022 pa so na podlagi ocene mednarodnega akreditiranega partnerja Global Sustainable Tourism Council (GSTC) uspešno pridobili zlati znak Slovenia Green Destination – Slovenia Green Destination GOLD. Na območju Pomurja je na novo bronasti znak Slovenia Green pridobila Murska Sobota oziroma znak Slovenia Green Attraction Regijski promocijski center Expano
Slovenska turistična organizacija ji je znak podelila na Zelenem dnevu slovenskega turizma 2022, 25. maja v Krškem. S trajnostno usmerjenim poslovanjem in delovanjem želijo povezati zadovoljne obiskovalce, lokalne prebivalce, turistično gospodarstvo in druge deležnike ter širiti zeleno misel. Nacionalni in certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in s konkretnimi orodji izboljšuje in ocenjuje trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov. Občina Moravske Toplice je z namenom sistematičnega razvoja trajnostnega razvoja turizma leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Operativne naloge je prevzel TIC Moravske Toplice z zeleno koordinatorko Sonjo Bily

V shemi se ocenjuje šest osnovnih vsebinskih sklopov. Meri in ocenjuje se stanje turistične ponudbe, odnos do narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, ravnanje z odpadki, vodnimi viri in odpadnimi vodami, upravljanje z energijo, mehko mobilnostjo, ocenjuje se družbena klima, poslovanje turističnih podjetij, odnos do lokalne skupnosti, destinacijski menedžment, dostopnost turizma. Ocenjuje se tudi stopnja ogljičnega odtisa in vpliv podnebnih sprememb na turizem oziroma se pregledajo ukrepi destinacije, meriti je potrebno zadovoljstvo obiskovalcev in lokalnega prebivalstva ter ugotoviti in meriti značilnosti delovanja turističnih podjetij.

Zelena shema je vsebinsko kompleksen proces (ne gre za zaključen projekt), ki zahteva ogromno operativnih in upravljavskih nalog oziroma komunikacijskih in koordinacijskih aktivnosti za pripravo analiz in dokumentacije ter sodelovanje s turističnimi deležniki (sobodajalci, ponudniki hrane, vodniki idr.).

Zaradi širine in obsega vsebinskih področij se je na ravni destinacije vzpostavila zelena ekipa, v katero so vključeni predstavniki Občine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, Javnega komunalnega podjetja Čista narava, podjetja Saubermacher-Komunala, Krajinskega parka Goričko, Term Vivat, Term 3000, Vodovoda Sistema B.

Področje ocenjevanja je zares široko in je marsikdaj predstavljalo izziv vsem. Na podlagi celovite analize stanja trajnostnega turizma se je spomladi leta 2019 opravila prva celovita presoja, na podlagi katere je destinacija prejela bronasti znak Slovenia Green in konkretne smernice za nadaljnji razvoj turizma.

V obdobju med leti 2019 in 2022 so si prizadevali izboljšati vsa trajnostna prizadevanja in v skladu z izvedenimi aktivnostmi tudi nadgrajevali obstoječe stanje. V sklopu sheme so v trajnostno poslovanje usmerjali tudi turistične ponudnike. Danes zelene zgodbe širijo Apartmajsko naselje Panonska vas, ki je prvi ponudnik s trajnostnim znakom Slovenia Green Accomodation na destinaciji in Terme Vivat kot prvi certificirani hotel na destinaciji, ki prav tako nosi znak Slovenia Green Accomodation.

V postopku pridobivanja zelenega znaka Zeleni ključ je Hotel Livada Pestige (Terme 3000). Ob letošnji ponovni presoji v aprilu 2022 je turistična destinacija Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green Destination GOLD. Prejet zlati znak dokazuje, da so na pravi poti, kjer prihodnost destinacije vidijo v zdravi rasti turizma, ki razvija in opolnomoči ne le turista, ampak tudi lokalno prebivalstvo in gospodarstvo ter ima multiplikativne učinke.

Slovenska turistična organizacija je na Zelenem dnevu slovenskega turizma, osrednjem dogodku s področja trajnostnega turizma v Sloveniji, ki je 25. maja potekal v Krškem, podelila plakete novim dobitnikom znakov. Destinaciji Moravske Toplice so podelili zlati znak Slovenia Green Destinations GOLD, kar nas motivira za nadaljnje delo. Znak Slovenia Green Accomodation so med ponudniki na destinaciji prejele Terme Vivat.

“V Moravskih Toplicah smo ponosni, da skupaj z vami stopamo po poti trajnostnega razvoja turizma in pišemo zeleno zgodbo naše destinacije. Znak prinaša tudi veliko odgovornosti, napora in strmenja k stalnim izboljšavam našega dela in odnosa do okolja v katerem bivamo in ki ga dajemo na voljo našim obiskovalcem. Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo naš svet. V svetovnem merilu je turizem hitro rastoča gospodarska dejavnost. Vplivi turizma na destinacijo so pozitivni in negativni. Ekonomski razvoj običajno odtehta negativne vplive, a destinacije z vedno večjo pozornostjo spremljajo negativne dejavnike in jih odpravljajo ali jih želijo vsaj omiliti,” je povedala Mojca Breščak, višja svetovalka za projekte na Občini Moravske Toplice.

“Zahvaljujemo se vsem deležnikom, ki soustvarjate zeleno zgodbo Moravskih Toplic in si prizadevate skozi zelene zgodbe dvigniti kakovost in imidž destinacije Moravske Toplice ter sočasno prispevati k izboljšanju našega naravnega okolja in omilitvi podnebnih sprememb,” je s sklepno mislijo dogodek zaključila zelena koordinatorica.