Tudi Občina Dobrovnik bo oprostila plačilo najemnine ali njenega dela v času razglašene epidemije COVID-19

Občina Dobrovnik je pozvala najemnike poslovnih prostorov v lasti občine, ki jim je zaradi ukrepov države v času trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 opravljanje dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, k oddaji vloge za znižanje ali oprostitev najemnine v času razglašene epidemije.
Občina Dobrovnik se pridružuje številnim slovenskim občinam, ki v času razglašene epidemije, to je od vključno 13. marca 2020 do preklica, znižajo ali oprostijo najemnino najemnikom prostorov, katerih lastniki so. Z znižanjem ali oprostitvijo najemnine občina želi pomagati najemnikom pri omilitvi posledic epidemije, so zapisali na dobrovniški Občini.

Do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela so upravičeni najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Dobrovnik, ki imajo z občino, kot najemodajalcem, sklenjeno veljavno najemno pogodbo in izpolnjujejo naslednja pogoja, da je v celotnem času razglašene epidemije ali le v določenem obdobju zanje veljala prepoved ponujanja blaga in storitev potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in, da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Dobrovnik iz naslova najemnin in stroškov obratovanja ter vse druge zapadle obveznosti, ki izhajajo iz predmeta najemne pogodbe, ali drugega pravnega razmerja z Občino Dobrovnik.

“Najemniki so v vsakem primeru dolžni poravnati obratovalne stroške, povezane z najemom poslovnega prostora. V primeru, da je najemnik uveljavljal oprostitev plačila najemnine ali njenega dela in se naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za oprostitev ali da ni izpolnjeval pogojev za celotno obdobje, za katero je podal vlogo in mu je bila oprostitev odobrena, je podlagi poziva občine dolžan plačati vse neupravičeno dodeljene oprostitve najemnin skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi,” zaključujejo na dobrovniški Občini.