Trije odbori opravili skupno sejo

Včeraj ob 12.00 uri je bila v veliki sejni sobi Občine Lendava sklicana skupna seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbora za okolje in prostor ter Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport.

Včeraj so skupno sejo v veliki sejni sobi dvorane opravili trije odbori: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbor za okolje in prostor ter Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport. Izmed vseh treh naštetih odborov ni bil sklepčen le Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport. Vsi trije odbori imajo sicer skupno 31 članov, seje pa se jih je udeležilo 17. Obravnavana je bila ena in edina točka dnevnega reda, predlog proračuna občine Lendava za leto 2017.

Sejo odborov je vodil Jožef Gerenčer, predsednik Odbora za okolje in prostor, prvo besedo pa je imela Danijela Levačič, ki je vsem prisotnim predstavila osnutek proračuna za leto 2017. Po končani predstavitvi osnutka je Gerenčer odprl razpravo, v katero so se lahko vključili vsi prisotni člani omenjenih odborov.

Kot prvi je z razpravo začel Janez Somi (Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem), ki je razpravljal o političnih strankah, natančneje o finančnih sredstvih ki jih prejmejo. Slednji je predlagal, da se ta finančna sredstva zvišajo na raven kot je bila pred časom (iz sedanjih 5.000 na 7.000 evrov). Slednji je mnenja še, da stranke s tem denarjem težko shajajo.

Franc Horvat Meštrovič (Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport), je na zasedanju odborov, kot predstavnik športne zveze Lendava opozoril, da so sredstva namenjena športu enake višine kot lani, a da športna društva dobijo manj sredstev. Opozoril je, da v proračunu ni zajete postavke za mednarodni šport, saj lendavska športna zveza deluje tudi izven naših meja.

Drago Nađ (Odbor za okolje in prostor), je opozoril, da je krajevna skupnost Gorice pri Lendavi še vedno in edina brez svojih prostorov (vaškega doma), ki jim je bil obljubljen pred izgradnjo razglednega stolpa. Opozoril je tudi na prometnice v Goricah in na velik promet ter se strinjal s Somijem, da politične stranke potrebujejo nekoliko več denarja, saj nimajo sredstev niti za administracijo.

Aleksander Marič (Odbor za okolje in prostor), je omenil most čez reko Ledavo v naselju Benica in vprašal, ali 170 tisočakov namenjenih za omenjeno problematiko pomeni popolno obnovo mosta, novogradnjo ali pa  le“vsakoletno krpanje.” Med drugim se je slednji pridružil mnenju svojega predhodnika, ki je razpravljal o velikem prometu v Lendavskih Goricah ter o obljubljenem vaškem domu.

Đanino Kutnjak (Odbor za okolje in prostor), je izrazil željo, da bi se nekaj sredstev proračuna namenilo štipendiranju študentov, kot je to navada v nekaterih drugih občinah in da bi to lahko bila vzpodbuda mladim, da se po končanem študiju vrnejo domov. Danijela Levačič je odgovorila, da se je pred časom res štipendiralo nekaj dijakov ki obiskujejo smeri deficitarnih poklicev, a da (tudi) letos sredstev za to, kot kaže, ne bo.

Marija Unger (Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport), se je pridružila mnenju Kutnjaka glede njegove razprave o štipendijah. Meni, da bi bilo dobro štipendirati tako dijake kakor tudi študente, tiste, ki se šolajo za opravljanje deficitarnih poklicev. Poudarila je, da bi bilo mesto bolje pripraviti invalidom, vprašala pa je tudi o sredstvih, namenjenih Romom. Danijela Levačič je odgovorila, da bo program sredstev za Rome obravnavan v drugem branju proračuna.

Peter Paller (Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport), je kot veliko težavo omenil financiranje mladinskih društev v minulem letu. Opozoril je, da so mladinska društva in organizacije finančna sredstva za leto 2016 prejela šele v decembru, torej konec leta, čez leto pa da so zelo težko shajala. V prvi vrsti ga je zanimalo, ali bo financiranje mladinskih društev in organizacij letos potekalo enako.

Gyöngyi Horvat (Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport), je kot težavno predstavila cestno povezavo med naseljema Genterovci in Radmožanci. Omenila je, da je cestišče preozko, poškodovano in posledično tudi nevarno.

Peter Novak (Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem), je mnenja, da bi glede izgranje kolesarskih stez in pločnikov bilo potrebno narediti prioritetno lestvico.

Kot zadnji, Daniel Gömböš (Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem), je poudaril, da ima proračun vsako leto večji primanjkljaj, kar je po njegovem mnenju skrb vzbujajoče.

Po končanih razpravah sta (sklepčna) odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter odbor za okolje in prostor, podala pozitivno mnenje k proračunu Občine Lendava za leto 2017, s sledečimi predlogi/pripombami:

– da se KS Gorice zagotovijo prostori za delovanje
– da  se čim prej pristopi k ureditvi cest v gričevnatem delu
– da se preveri možnost štipendiranja-soštipendiranja deficitarnih poklicev
– na skupnem sestanku z gospodarstveniki najti oblike spodbud, ki bodo dale dolgoročne učinke
– da se povečajo sredstva za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav ter da se subvencije predvidijo tudi za leto 2020
– da se k projektu tržnica in center obrti pristopi le v obliki javno-zasebnega partnestva
– da se naj pristopi k projektu združevanja zavodov
– da se naj proračunska postavka za financiranje delovanja političnih strank zviša s sedanjih 5.000 evrov na 7.000 evrov

Sklepi so bili potrjeni.