Trenja v zavodu KKC: Občina z odvetnikom želela preprečiti včerajšnjo sejo, kar ji ni uspelo, Občina in zavod vsak na svojih bregovih

Trenja, ki se na relaciji Javni zavod Knjižnica kulturni center (KKC) Lendava  – Občina Lendava vlečejo že dlje časa, so eskalirale do te mere, da je njena ustanoviteljica, Občina Lendava včeraj preko svojega odvetnika Jureta Horvata želela preprečiti sklic 20. redne seje. Občina Lendava namreč že dlje časa oporeka mandatu predsednice sveta zavoda, SIlviji Hajdinjak Prendl, sicer ravnateljici na Dvojezični srednji šoli Lendava, za mnenje so pri svetu zavoda zaprosili celo pristojno ministrstvo, a rešitve težave zaenkrat še ni na vidiku. Navkljub vsemu, je seja včeraj bila opravljena.
Občina Lendava oporeka mandatu predsednice sveta zavoda, SIlviji Hajdinjak Prendl

KKC Lendava je dne 25.11.2020 prejel dopis odvetnika Jureta Horvata, s katerim župan Občine Lendava oporeka veljavnost sklica 20. seje sveta zavoda in že dlje časa oporeka mandatu predsednici sveta zavoda. Silviji Hajdinjak Prendl je mandat članice Sveta zavoda prenehal 26.3.2019, ko je s strani Občine Lendava prejela sklep o prenehanju mandata. Silvija Hajdinjak Prendl je bila kot članica Sveta Javnega zavoda KKC Lendava imenovana s sklepom Občine Lendava z dne 23.6.2016. Imenovana je bila s strani takratnega župana kot predstavnica uporabnikov. V skladu z določilom 18. člena Odloka o ustanovitvi KKC Lendava člane Sveta zavoda kot predstavnikov uporabnikov imenuje vsakokratni župan občine.

Po konstituiranju nove Občinske uprave v letu 2018 je v letu 2019 župan Občine Lendava Janez Magyar v skladu s svojimi pooblastili in pravico, ki mu jo daje določilo 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda KKC Lendava, kot člane Sveta Javnega zavoda kot predstavnikov uporabnikov imenoval Boštjana Kelenca in Roberta Požonca,” je zapisal odvetnik Občine Lendava, Horvat. Kot je še zapisal odvetnik Horvat, “se tako Silvija Hajdinjak Prendl predstavlja kot predsednica Sveta, si prisvaja položaj, ki ga nima in istočasno zlorablja funkcijo predsednice Sveta.” Ta zapiše še, da “ne moremo spregledati pravno legitimnega dejstva, da je bila navedena Silvija Hajdinjak Prendl kot članica Sveta zavoda razrešena 26.3.2019.” In glede seje? “Ker vabila na 20. sejo Sveta Javnega zavoda KKC Lendava ni posredovala pooblaščena oseba, gre za direktno kršitev 7. odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda KKC Lendava, saj seja ni sklicana v skladu z določili Odloka in se zato seja Sveta ne more opraviti.”

Ministrstvo za javno upravo: Ureditev imenovanja predstavnikov /…/ je pomanjkljivo in v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi

Ministrstvo je v mnenju, ki so ga zaprosili na KKC Lendava odgovorilo, da je ureditev imenovanja predstavnikov uporabnikov v svet zavoda v ustanovitvenem aktu – Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KKC Lendava pomanjkljiva in v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi, v nekaterih delih pa je celo v nasprotju sam s seboj. Ministrstvo ugotavlja, da je sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda izdal nepristojen organ in da je organ zavezan ob razrešitvi in imenovanju novih članov sveta zavoda spoštovati določbe ustanovitvenega akta. Nadalje ministrstvo navaja, da sporni sklep župana nima pravnega učinka na prvotno imenovano sestavo sveta zavoda z dne 30. 8. 2016. Ministrstvo je predlagalo, da se župan ponovno opredeli do imenovanja novih predstavnikov uporabnikov s strani župana npr. s preklicem, umikom izdaje sklepa, ipd.

“Imenovanja oziroma razrešitve predstavnikov na strani ustanovitelja lahko na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi izvaja izključno občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zato je odlok v tem delu potrebno uskladiti z zakonskimi določbami. /../ Glede določitve imenovanja iz vrst predstavnikov uporabnikov pa nadalje ugotavljamo, da Odlok ne vsebuje nobene določbe, ki bi to pristojnost podeljeval občini oziroma ustanovitelju zato menimo, da je potrebno z odlokom bolj natančno opredeliti način imenovanja predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. /../ Na vaše konkretno vprašanje, da se opredelimo do ravnanja župana, ko je z novim mandatom imenoval nova predstavnika uporabnikov v svetu zavoda, s tem pa je prenehal mandat dosedanjima članoma kot predstavnikoma uporabnikov pojasnjujemo, da je s pravnega vidika sklep o imenovanju in prenehanju mandata izdal nepristojen organ,” so sporočili z Ministrstva za javno upravo.

Silvija Hajdinka Prendl: “Moj mandat je veljaven in seja pravilno sklicana”

“Glede na zapisano je moj mandat kot članice sveta zavoda in tudi kot predsednice sveta zavoda veljaven in je seja pravilno sklicana.”

“Zaradi nepoznavanja določb temeljnega občinskega splošnega akta s stani vašega odvetnika menimo, da nadaljnja razprava, v kateri se sklicuje na sodno prakso in »veljavno pravno zakonodajo«, da župan imenuje člane sveta in predstavnike uporabnikov, ni smiselna in ne koristna za rešitev spora povezanega s poslovanjem KKC Lendava,” pa so že avgusta sporočili iz Ministrstva za javno upravo.

Je na enak način na stolček predsednice sedla Sivija Hajdinjak Prendl? Župan Magyar temu pritrjuje

“Razrešena članica sveta zavoda KKC, gospa Silvija Hajdinjak Prendl, je bila v omenjeni svet zavoda imenovana pod istimi pogoji in pravnimi akti (te so sprejemali v preteklosti – predhodno vodstvo Občine Lendava in predhodni občinski svetniki). Se pravi, da so z njenim prihodom (imenoval jo je takratni župan) v svetu zavoda KKC predčasno razrešili takratno članico sveta zavoda. Iz tega torej sledi, da tudi gospa Silvija Hajdinjak Prendl ni pravilno imenovana. 26.3.2019 sem dobil iz Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti predlog o imenovanju gospoda Požonec Roberta. Skladno z navedenimi pravnimi podlagami in po obvestilu pravne službe Občine Lendava, sem izvedel isti postopek imenovanja, kot je bila imenovana takrat tudi gospa Silvija Hajdinjak Prendl. Čudi me to obnašanje in nesprejemanje dejstev pod katerimi pogoji je bila sama imenovana in druga oseba (predčasno) razrešena. Še bolj me pa čudi, da je bila s temi dejstvi sama obveščena in bila vpeta v te informacije v takratnem času! Sicer pa izpostavljam še dejstvo, da je ob mojem prevzemu mandata župana in inšpekcijsko ugotovljenih napakah (kazen za vodstvo in sam zavod KKC) v moji pisarni ob prisotnosti prič izjavila da ne želi več sodelovat v tem zavodu in ni bila pripravljena za pogovor. Gre za osebo, ki vodi vzgojno-izobraževalni zavod, za to še manj razumem takšno obnašanje,” je za naš spletni portal povedal župan Janez Magyar.