To so s strani občinskega sveta predlagani sodniki porotniki na Okrožnemu sodišču v Murski Soboti z območja Občine Lendava

Zaradi potrebnega imenovanja sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik, so bile občine, na območju katerih živi avtohtona madžarska narodna skupnost zaprošene, da predlagajo tudi ustrezno število kandidatov, ki obvladajo madžarski jezik. Z območja Občine Lendava je tako s strani občinskega sveta Občine Lendava bilo predlaganih skupno 13 kandidatov.
Zaradi potrebnega imenovanja sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik, so bile občine, na območju katerih živi avtohtona madžarska narodna skupnost zaprošene, da predlagajo tudi ustrezno število kandidatov, ki obvladajo madžarski jezik. Predloge kandidatov oblikujejo predstavniški organi občin (občinski sveti) ter tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali kot združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti. V postopku kandidiranja so sodelovali: občinska uprava Občine Lendava, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja oziroma dela z mladostniki, Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, občani in krajevne skupnosti.

Predlagani sodniki porotniki:
1. Kandidati za senat za mladoletnike:

– Banotai Farkaš Brigita, univ.dipl.prav., (CSDP)
– Tivadar Eva, prof.raz.pouka, (DOŠ 1 Lendava)
– Cuk Varga Doris, vzgojitelj predšolskih otrok, (DOŠ 1 Lendava)
– Antolin Tibaut Helena, prof.mat. (DSŠ Lendava)

2. Kandidati za ostale sodnike porotnike:
– Felšö Jožef
– Šandor Franc
– Vida Renata
– Somi Janez
– Sarjaš Tibor
– Babić Snježana
– Kelenc Boštjan
– Gjerkeš Stanislav
– Toth Ladislav

V skladu s sklepom Vrhovnega sodišča RS, je za območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti določenih 80 sodnikov porotnikov, s tem, da je predsednik Višjega sodišča zavezan, da imenuje sodnike porotnike v sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča Murska Sobota oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije na istem območju. Podatki o številu prebivalcev v posamezni občini so povzeti iz podatkov Statističnega urada RS po stanju na dan 1.1.2020, kar za območje občine Lendava pomeni, da Občini Lendava pripada 7 kandidatov za sodnike porotnike od tega 3 za senat mladoletnikov, ki jih je potrebno predlagati izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Mandatna doba sodnikov porotnikov traja 5 let in so lahko ponovno imenovani. “Na podlagi 41. člena Zakona o sodiščih, državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki porotniki pri okrožnih sodiščih. Gre za obliko neposrednega izvajanja sodne oblasti s strani ljudstva, saj okrožno sodišče brez udeležbe sodnikov porotnikov ne more celovito opravljati funkcije sojenja na kazenskopravnem področju,” je bilo moč slišati na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.