To je poročilo projekta “Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske Gorice” za leto 2016

Projekt Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice je bil v letu 2013 uspešno prijavljen na 7. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi”, razvojne prioritete “Razvoj regij” Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Občina je sicer o izgradnji razglednega stolpa razmišljala že od leta 2004 naprej, ko so se preverjale možne lokacije, torej umestitev objekta v prostor.
“Prva projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bila izdelana v letu 2012, na podlagi katere je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Po uspešni prijavi projekta na razpis se je pričel postopek izbire izvajalca del z namenom pričetka izvedbe gradnje.

V zaključni fazi projekta (konec leta 2013 in začetek 2014), torej pred samim pričetkom gradnje pa smo naleteli na pripombe strokovne in laične javnosti, ki je zahtevala estetske spremembe projekta. Pri tem se je Občini očitalo, da projekt ni rezultat »arhitekturnega natečaja«, kar je priporočljiv ne pa tudi zavezujoč postopek.

Zaradi pripomb strokovne javnosti je bila naročena eksterna recenzija projekta. Po izvedeni recenziji, ki je ugotovila smotrnost izboljšav, je občina organizirala javno predstavitev predlaganih sprememb in izboljšav. Odzivi javnosti so bili večinoma pozitivni in so podpirali predlagane spremembe. Na podlagi izdelane nove projektne dokumentacije PGD je bila pridobljena tudi sprememba gradbenega dovoljenja. V letu 2015 se je po ponovno izvedenem postopku izbire izvajalca gradbenih del pričela gradnja razglednega stolpa,” je zapisano v poročilu.

V letu 2015 29.315 obiskovalcev, v letu 2016 94.250 obiskovalcev

“V letu 2016 je stolp obratoval vseh 12 mesecev in sicer od aprila do oktobra neprekinjeno vsak dan, v mesecih januar in februar je stolp bil zaprt ob ponedeljkih, v mesecih marec, november in december je stolp bil prav tako zaprt ob ponedeljkih, razen če je ponedeljek bil praznični dan. Skupaj je v letu 2016 stolp bil odprt 348 in zaprt 16 dni.

V letu 2016 je stolp Vinarium Lendava obiskalo 94.253 obiskovalcev. Od otvoritve naprej 2. 9. 2015 pa do 31. 12. 2016 je Vinarium Lendava obiskalo 123.568 obiskovalcev. V letu 2016 se največji obisk beleži avgusta, septembra in oktobra. Po dnevih v tednu je največ obiskovalcev v soboto in nedeljo, ko stolp večinoma obiskujejo organizirani izletniški turisti in družine. Največ obiskovalcev je zabeleženih v soboto, 30. aprila 2016 – skupaj 1.342,” pišejo v poročilu.

Največ obiskovalcev je upokojencev

“V letu 2016 je bilo največ prodanih vstopnic v kategoriji skupine, upokojenci, študentje (41.764 vstopnic oz. 44% vseh prodanih vstopnic). Brezplačen vstop je bil omogočen obiskovalcem ob prvem rojstnem dnevu stolpa, v nedeljo 3. septembra, kar je izkoristilo 855 obiskovalcev in udeležencem državnega tekmovanja o sladkorni bolezni, v soboto 19. novembra, ko smo to omogočili 420 obiskovalcem. Ostale brezplačne vstopnice so prejeli vodiči in šoferji večjih skupin,” je še zapisano v poročilu.

Finančni podatki

“V letu 2016 je iz naslova obratovanja in upravljanja stolpa bilo ustvarjenih 455.786,72 EUR prihodkov (vsi zneski so brez DDV), od tega prihodki od prodaje vstopnin 442.134,06 EUR, prihodki od najemnin in uporabnin za hišice pa 13.652,66 EUR.

Na podlagi veljavne Pogodbe o upravljanju objekta in vodenju projekta »Stolp Vinarium Lendava« ter aneksa k pogodbi se doseženi prihodki namensko porabijo za:

a) vzdrževanje in obratovanje objekta, trženje, razvoj in organizacijo ponudbe ter ostale stroške izvajalca – 2,5 EUR od vsake vstopnice
b) vzdrževanja podporne infrastrukture (nakazilo občini) – 1,50 EUR od vsake vstopnice
c) marketinške in promocijske aktivnosti ter mestni marketing (nakazilo v sklad) – 1,00 EUR od vsake vstopnice,” še piše v poročilu.

Trajnost

“S podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta iz evropskih sredstev se je občina zavezala, da bo z izvedbo projekta dosegla cilje oz. merljive kazalnike projekta, ki so že opredeljeni v točki 2.2. tega poročila. Občina se je s pogodbo o sofinanciranju hkrati zavezala, da 5 let (datum zaključka operacije je 31. 8. 2015) od zaključka projekta spremlja vse prihodke, ki nastanejo v okviru projekta in da ne v tem obdobju ne spreminja lastništva ali namena objekta razglednega stolpa.

Na podlagi potrjenega marketinškega načrta je zaveza, da se ohranja letna obiskanost stolpa med 30.000 in 40.000 obiskovalcev, saj se s tem zagotavlja ekonomika obratovanja objekta (150.000 EUR prihodkov pri povprečni ceni vstopnice 5 EUR). V začetnih dveh letih ta cilj ne bo težko doseči, vendar je potrebno z ustreznimi marketinškimi in promocijskimi aktivnosti zagotoviti, da se bo obiskanost tudi v kasnejših letih ohranila na pričakovanem nivoju,” zaključujejo v poročilu.