Takšen je postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture

22. februarja je na spletnih straneh Ministrstva za kulturo bil objavljen razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji. Razpis je odprt do 31.12.2019, za tem pa začno teči izbirni postopki.
Evropa je od nekdaj središče umetniškega razvoja ter izjemnega kulturnega bogastva in velike raznolikosti, pri čemer imajo evropska mesta ključno vlogo pri nastajanju in širjenju kulture. Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami na drugi strani.

Postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in nagrade Meline Mercouri

Svet neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: svet), ta je sestavljen iz dvanajstih članov, se ustanovi za izvajanje postopkov izbora in spremljanja. Vloga sveta je, da oceni prijave, prejete iz mest kandidatov, se uskladi glede seznama mest v ožjem izboru ter priporoči eno mesto, ki naj se mu podelita naziv Evropska prestolnica kulture in nagrada Meline Mercouri. Vloga sveta je tudi, da ob koncu faze spremljanja izda poročilo, na podlagi katerega se komisija odloči, ali mestu izplača nagrado Meline Mercouri. Ta znaša 1,5 milijona evrov.

Za fazo predizbora in izbora bo deset strokovnih članov imenovale evropske institucije in organi, tj. Evropski parlament, Svet, Komisija in Odbor regij, dva pa lahko imenuje Ministrstvo za kulturo v posvetovanju z Evropsko komisijo. Iste strokovnjake imenuje odredbodajalec Komisije, da izdelajo priporočilo glede izplačila nagrade Meline Mercouri.

Postopek za imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture je razdeljen na tri faze

Faza predizbora: Ministrstvo za kulturo bo organiziralo sestanek za predizbor na datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani ministrstva, s povabilom vsem mestom kandidatom, ki so se odzvala na razpis v roku in bodo pozvane, naj napotijo delegacijo na razgovor pred svetom. Ta oceni vsako mesto kandidata na podlagi njegove prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti Evropska prestolnica kulture ter meril. Po tem sestanku se bo svet dogovoril o ožjem izboru mest kandidatov, ki bodo povabljena, da v končni fazi izbora spremenijo in dopolnijo svoje prijave. Svet bo izdal poročilo o predizboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav, ožji izbor mest kandidatov, ki bodo nadalje obravnavana, ter priporočila tem mestom. Ožji izbor uradno potrdi Republika Slovenija. Ministrstvo za kulturo pošlje izbranim mestom kandidatom poziv, naj dopolnijo in spremenijo svoje prijave, z navedbo roka za predložitev teh prijav.

Faza končnega izbora: Mesta kandidati, uvrščena v ožji izbor, dopolnijo in spremenijo svoje prijave ob upoštevanju meril za podelitev ter priporočil, navedenih v poročilu o predizboru. Vsako mesto v ožjem izboru mora pravočasno poslati svojo spremenjeno prijavo Ministrstvu za kulturo. V tej fazi bo svet morda želel obiskati mesta v ožjem izboru, da bi na kraju samem lahko dobil boljši vpogled v kandidature in stopnjo zavezanosti projektu med prebivalci mesta in ključnimi zainteresiranimi stranmi. Ministrstvo za kulturo bo organiziralo sestanek s povabilom vsem mestom, uvrščenim v ožji izbor, da pošljejo delegacijo na razgovor pred svetom. Svet oceni vsako mesto kandidata, uvrščeno v ožji izbor, na podlagi njegove spremenjene prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti evropske prestolnice kulture ter meril. Po tem sestanku se svet dogovori o priporočilu največ enega mesta za naziv. Če nobeno od mest kandidatov ne izpolnjuje vseh meril, lahko svet priporoči, da se naziv v Republiki Sloveniji za leto 2025 ne podeli.

Imenovanje: Republika Slovenija na podlagi priporočila sveta imenuje eno mesto, ki v letu 2025 nosi naziv Evropska prestolnica kulture, in o tem imenovanju obvesti Evropski parlament, Svet, Komisijo in Odbor regij najpozneje štiri leta pred letom naziva. Ko svet predlaga, kateremu mestu naj se podeli naziv, hkrati priporoči odredbodajalcu Komisije, naj nagrado Meline Mercouri dodeli temu mestu. Potem ko je bilo mesto uradno imenovano, lahko odredbodajalec Komisije na podlagi tega priporočila dodeli nagrado Meline Mercouri v višini 1.500.000 EUR. Nagrada Meline Mercouri se podeljuje v povezavi z imenovanjem mesta za evropsko prestolnico kulture. Vendar pa bo plačilo izvedeno najpozneje konec marca leta 2025, pod pogojem, da izbrano mesto še naprej izpolnjuje svoje zaveze, ki jih je sprejelo v fazi prijave, še vedno izpolnjuje merila, določena v razpisu, ter upošteva priporočila sveta iz poročila o izboru in poročil o spremljanju.