Svet pomurske razvojne regije: Glavača nasledil Ivanušič

Na 90. redni seji Sveta pomurske razvojne regije, ki se je odvila v Športno-rekreacijskem centru Martjanci, je dozdajšnjega predsednika Alojza Glavača, župana Občine Moravske Toplice, zamenjal Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.
Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije oz. SR) sestavljajo županje/župani vseh 27 občin v Pomurju in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti. Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. “Kljub temu, da gre za formalno določilo Poslovnika o delu sveta pomurske razvojne regije, ki določa, da predsednik sveta funkcijo opravlja eno leto in ga nato nasledi prvi namestnik, skupaj s še drugim namestnikom pa sestavljajo predsedstvo Sveta regije, je ta naloga za regijo pomembna in odgovorna,” je uvodoma zapisal Ivanušič.

Ob tej priložnosti je Ivanušič poudaril, da se bo maksimalno potrudil za skupno dobro celotne regije , za sodelovanje med vsemi 27. pomurskimi občinami in da pričakuje strokovno podporo Razvojnega centra Murska Sobota. Poleg utečenih nalog Sveta pomurske razvojne regije, je ta prisotnim predstavil naloge, katerim se želi v naslednjem letu še posebej posvetiti, te so:

  • “Da se v dogovor za razvoj regij vgradijo kvote, ki smo jih v preteklosti že poznali, kar je dosti bolj učinkovit sistem skupnih regijskih in posamičnih občinskih projektov. Sistem je bil pregleden in se v naprej ve koliko sredstev pripada regijam in občinam.
  • Da se pospešijo nerazumno dolgi postopki pri sprejemanju ter spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov – OPN z neživljenjsko narekovanimi postopki od prevelikega števila državnih in drugih ustanov.
  • Da se pospešijo aktivnosti za protipoplavno zaščito, še zlasti reke Mure in njenih pritokov.
  • Da bodo vsi deli Pomurja, ne glede na velikost posameznih občin, enakovredno in enakopravno zastopani v okviru regije in preko nje do državnih organov, da se o skupnih regijskih vprašanjih doseže čim večje soglasje in da so uveljavljeni enaki kriteriji pri pridobivanju sredstev za posamezne projekte za vse občine.
  • Da bomo v okviru regije in vseh pomurskih občin tekoče spremljali aktivnosti za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, da bomo na tem področju delovali usklajeno, da ne bi prišlo do ponovnega ustavljanja javnega življenja.”

Dosedanjemu predsedniku Sveta pomurske razvojne regije, Alojzu Glavaču, županu Občine Moravske toplice, se je za njegovo aktivno delo Ivanušič zahvalil.

Razvojni svet Pomurske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), sprejem RRP, sklepanje dogovorov za razvoj regij, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij, na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.