Subvencija za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav: Časa imate še do 18. decembra!

Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine. To počne na način gradenj malih komunalnih čistilnih naprav.
Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine in naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da približno 250 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava, ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje.

Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Posamezna subvencija znaša 1.500 evrov

V skladu z Odlokom je Občina Lendava lahko tudi investitor MKČN, kjer je to ekonomsko upravičeno.  Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2021. Občina Lendava letos za izvedbo poziva zagotavlja proračunska sredstva v skupni višini 20.000,00 EUR. Višina subvencije za posamezno MKČN je 1.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. Za posamezni objekt, kjer se izvaja gospodarska dejavnost (npr. turizem, gostinstvo) znaša subvencija prav tako 1.500,00 EUR. Do subvencije iz trenutno aktualnega razpisa so upravičeni prosilci, ki so MKČN nabavili in vgradili v letu 2019 in 2020.