Subvencija za male čistilne naprave v občini Lendava zvišana iz 500 na 1.500 evrov

Zaradi majhnega odziva pri zaprosilih subvencij za gradnjo malih čistilnih naprav v letu 2016, bo v letošnjem letu namesto 500 evrov, možno prejeti 1.500 evrov subvencije, je odločil občinski svet na minuli (petkovi) 2. izredni seji. Enaka višina subvencije velja tudi za subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost.

Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine. To počne na način gradenj malih komunalnih čistilnih naprav.

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine in naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da približno 250 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava, ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje.

Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Na javni poziv prispelo 12 vlog

Občinski svet je na svoji 10. redni seji dne 20.4.2016 sprejel sklep, da se subvencija določi v višini 500,00 EUR za posamezno MKČN oziroma da se za subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost (npr. turizem, gostinstvo) določi subvencija v dvoji višini. Javni poziv za navedeno subvencioniranje v letu 2016 je občinska uprava objavila dne 12.9.2016. Na javni poziv je prispelo 12 vlog, od tega je bila 1 vloga zavrnjena, 10 vlog je bilo odobrenih in 1 vloga je še v reševanju. Javni poziv za leto 2016 je bil zaključen 20.12.2016.

“Predlog za dvig subvencije, upravičen”

Zaradi rezultata javnega poziva se ugotavlja, da se je na javni poziv prijavilo zelo malo zavezancev, zato želi Občina s povečano subvencijo dodatno vzpodbuditi pristop k pravilnemu čiščenju in odvajanju odpadnih voda. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN znaša cca 3.000,00 EUR do 4.000,00 EUR, predstavlja dosedanja subvencija v višini 500,00 EUR le 12 do 17 % celotne vrednosti investicije. Zato je predlog dviga subvencije upravičen.

V skladu z Odlokom je Občina Lendava lahko tudi investitor MKČN, kjer je to ekonomsko upravičeno.  Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2021.

Višanje subvencije bi pomenilo cca 300.000,00 EUR finančnih posledic za proračun Občine Lendava iz naslova dodelitve subvencij individualnim investitorjem, ob upoštevanju, da je višina subvencije 1.500,00 EUR za posamezno MKČN. Skupni znesek bi se porazdelil na več let. Sredstva za subvencijo, bi se črpala s proračunske postavke namenjene vlaganju v izgradnjo MKČN.

V letu 2017 bi za subvencioniranje individualnih MKČN ter izgradnjo potencialnih skupnih MKČN namenili skupaj 75.000,00 EUR. Upravičenci, ki so prejeli subvencijo v letu 2016 bodo upravičeni do razlike med predvideno višino subvencije v letu 2017 in prejeto višino subvencije v letu 2016 (to je 1.000 EUR).

Javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Lendava bo v prihodnjih dneh objavljen na spletni strani Občine Lendava.