Stroški službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vode in odvoza določenih vrst odpadkov bodo rahlo dražji

Na minuli 5. redni seji občinskega sveta Občine Lendava so prisotni občinski svetniki med drugim obravnavali ter potrdili elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb za javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in za javno službo zbiranje in prevoz določenih komunalnih odpadkov. Elaborati so sicer bili potrjeni tudi na vseh odborih.
Predračunska cena vodarine bo rahlo višja

Predračunska cena vodarine se bo zvišala za približno 0,27 % oziroma 0,0014 €/m3 porabljene pitne vode, kar pri povprečni porabi 15 m3 na mesec pomeni zvišanje stroška iz naslova vodarine za 0,252 € na leto. Cena omrežnine (brez DDV) se bo zvišala za cca 1,85 %, kar je posledica višje vrednosti obračunane amortizacije na dan 31.12.2018, zaradi aktivacije dodatnih osnovnih sredstev,

Po novi omrežnini bo mesečni strošek (brez DDV) za uporabnika s priključkom DN 20 višji za 0,0673 € na mesec. Na podlagi sklepa OS v letu 2019 znaša subvencija omrežnine 14 %. Zaradi višje omrežnine se bodo temu primerno povečali tudi prihodki lastnika iz naslova najemnine, kar bo omogočalo dodatna vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo.

V letu 2018 so bila izvedena dodatna vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo zaradi česar je posledično višji tudi izračun letne amortizacije za omrežje. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da mora lastnik omrežja zaračunati upravljavcu najemnino najmanj v višini amortizacije, kar je že samo po sebi bila zaveza za oblikovanje novega elaborata, sicer bi bila lastnica v prekršku po Uredbi.

Rahlo povišanje tudi za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

Predlagana predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov pomeni 1,27 % povišanje glede na obstoječo ceno (4,0691) oz. večji strošek uporabnika na mesec za 0,0519 EUR oziroma 0,6228 EUR na leto. Višja cena odvoza je posledica dodatnih stroškov zbiranja in odvoza kosovnega odpada (plan 50.000 kg / realizacija 189.000 kg – plan 2019 150.000 kg) nekaj višje amortizacije zaradi nabave novega kamiona ter pokrivanja stroškov obratovanja ZC v Dolgi vasi.

Predlagana predračunska cena zbiranja bioloških odpadkov pomeni 7,76 % povišanje glede na obstoječo ceno (1,3896 EUR/odvoz) oz. višji strošek za gospodinjstva v stanovanjskih hišah za 0,2158 EUR/mesec ter v večstanovanjskih zgradbah višji strošek v razponu od 0,1079 do 0,4316 EUR/mesec (odvisno od št. oseb v gospodinjstvu).

Višja predlagana cena je posledica bolj natančne razmejitve stroškov izvajanja te storitve ter povečanega števila odvozov (večstanovanjski objekti – sprememba Tehničnega pravilnika iz januarja 2016; Ur. l. RS, št. 2/16). Predlagana predračunska cena na mesečni ravni pomeni še zmeraj nižji strošek za uporabnika kot v večini drugih primerljivih občinah.

Odvajanje in čiščenja odpadnih voda: Zvišanje cene za 3,95 %

Predlagana predračunska cena javne službe pomeni zvišanje cene za 3,95 % oziroma za 0,015 € /m3 porabljene pitne vode na mesec. Sprememba cene je posledica višjih stroškov predmetne javne službe. Zaradi slabega stanja omrežja predvsem v mestu Lendava je potrebno veliko intervencij odmaševanja sistema. Samo stroški elektrike zaradi dolgih linij in mešanega sistema znašajo cca 0,14 € m3, prav tako so porasli stroški servisa črpalk vgrajenih v 1. in 2. fazi izgradnje kanalizacije.

Zaradi dodatnih vlaganj in obnov v kanalizacijsko omrežje se je vrednost amortizacije zvišala za cca 33.000 €, kar posledično zaradi višje najemnine pomeni dvig omrežnine za 9,05 % oziroma 0,3569 € na mesec za priključek DN 20.

Predlagana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Hotiza je nižja za cca 1,3 % oziroma za 0,0067 € m3 porabljene pitne vode na mesec ali 0,0804 € na leto.

Predlagana cena omrežnine za čistilno napravo Hotiza je za cca 16 % oziroma za 0,3531 € na mesec za priključek DN 20 višja. Sprememba cene omrežnine je posledica manjše vsote količnikov priključkov iz katerih se voda odvaja na ČN Hotiza (278 v letu 2018 / 229 v letu 2019).

Sestavni del elaboratov je bila tudi primerjava cen med občinami Pomurja, kakor tudi preostalimi slovenskimi primerljivimi občinami. Primerjava kaže, da so cene komunalnih storitev na območju občine Lendava med nižjimi.