Strateški dokument: Priprava Regionalnega razvojnega programa za Pomurje v ciljni ravnini

Čeprav se je evropsko programsko obdobje 2021–2027 glede na koledar že začelo, smo trenutno v najbolj vročih dneh priprave in oddajanja strateških dokumentov, tako na nacionalni kot na regionalni ravni. Proces priprave Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2021–2027 (RRP) je bil neformalno pričet z regijsko razvojno konferenco oktobra 2018, ki je bila namenjena širokemu spektru deležnikov regionalnega razvoja v Pomurju.
Kot izhodišče načrtovanju razvoja regije je bila pripravljena analiza izbranih statističnih in primerjalnih kazalnikov za Pomurje, ki so v pomoč pri ugotavljanju bistvenih izzivov regije. Strateški del RRP vsebuje pregled nekaterih statističnih podatkov relevantnih za odločanje o razvojnih ukrepih v prihodnje. Večina podatkov je bila zajetih pred nastopom pandemije COVID-19, saj so srednje- in dolgoročne posledice kriznih razmer v letih 2020 ter 2021 in v začetku leta 2022 še nejasne. Te bodo upoštevane pri morebitnih revidiranih različicah tekom finančne perspektive 2021–2027.

Proces priprave temeljnih razvojnih dokumentov pomurske regije pod vodstvom Razvojnega centra Murska Sobota, nosilne regionalne razvojne agencije, so pomembno sooblikovale tudi Razvojna agencija PORA Gornja Radgona, Razvojna agencija Sinergija, Prleška razvojna agencija ter Zavod za turizem in razvoj Lendava. Vsaka partnerska agencija je prevzela koordinacijo ene izmed razvojnih prioritet, ki sledijo logiki ciljev politik za obdobje 2021–2027 na ravni Evropske unije.

“V Pomurju je osnutek RRP že lep čas nared, medtem ko je nabor projektnih predlogov prav tako pripravljen in se ravnokar potrjuje po dotičnih odborih Razvojnega sveta regije. Večina jih je to že storila, preostali bodo do konca tega tedna. Ključno dejanje pred oddajo RRP v Ljubljano je potrditev dokumenta na Razvojnem svetu regije (tega sestavlja 10 županov, 10 gospodarstvenikov, 5 nevladnikov, 5 predstavnikov lokalnih območij in predstavnik madžarske manjšine) in takoj zatem na Svetu regije (predstavniki 27-ih pomurskih občin). Dejanje je ključno, ker brez njega ne bomo mogli kandidirati na toči razpisov v začetku prihodnjega leta,” so zapisali pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava.

Za kaj pravzaprav gre?

Dokument je strukturiran skladno z zahtevami, ki jih opredeljuje veljavna Uredba o regionalnih razvojnih programih. V začetnem delu so analizirani regijski razvojni potenciali, opredeljene ključne razvojne ovire in prednosti regije, vključno so položajem regije v čezmejnem in mednarodnem prostoru. V nadaljevanju so opredeljene vizija razvoja regije in utemeljene razvojne specializacije. Temu sledi opis strateških razvojnih ciljev in razvojnih prioritet, naposled pa so opredeljeni še bistveni ukrepi in kratko predstavljeni tem ustrezni predlogi razvojnih projektov.

Skladno z navedenimi cilji RRP za Pomurje 2021–2027 predstavlja skupno izhodišče za razvojno ter prostorsko načrtovanje na regionalni ravni. S tem zagotavlja podlago za ciljno usmerjeno razvojno načrtovanje ob hkratnem razmišljanju o umeščanju posegov v prostor in je temeljni dokument za oblikovanje ter implementacijo ključnih korakov na poti k dolgoročni viziji razvoja Pomurja.

Skupna okvirna finančna ocena vrednosti RRP za Pomurje 2021–2027 je 3.298.609.964 evrov.