Status družbene lastnine bo ukinjen na petih pokopališčih v občini

15. oktobra 2016 je stopil v veljavo Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Navedeni zakon v pristojnost Občinam daje ureditev področja pokopališkega reda in druga, s tem področjem, povezana vprašanja. V skladu z omenjenim, bo Občina Lendava, po že sprejetem sklepu občinskega sveta, ukinila status družbene lastnine na petih pokopališčih v občini.
Občinski svet Občine Lendava je tako na podlagi zakona sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Lendava ter Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava. Na podlagi zgoraj navedenega Odloka o pokopališkem redu v Občini Lendava je potrebno vzpostaviti podlago za določitev upravljavca pokopališč, kar pa predstavlja tudi potrebo po prenosu lastništva zemljišč, na katerih so pokopališča, na Občino Lendava.

Občinska uprava je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pogodbeno neodplačno že prenesla v last in posest nekatera pokopališča, ki so bila v lasti in posesti ožjih lokalnih skupnosti, torej krajevnih skupnosti, saj spada področje po veljavni zakonodaji v pristojnost občin kot temeljnih samoupravnih lokalnih skupnosti, ne krajevnih skupnosti. Pri nekaterih pokopališčih je v zemljiški knjigi vknjižena družbena lastnina, pri čemer je imetnik pravice uporabe posamezna krajevna skupnost oziroma drug subjekt. Ker pri teh pokopališčih ni jasno opredeljen nosilec lastninske pravice, pogodbeni neodplačni prenos na Občino Lendava ni mogoč.

Ta zemljišča predstavljajo pokopališča v Mostju, Genterovcih, Petišovcih, Pincah in Dolgi vasi.Tako je potrebno na teh zemljiščih predhodno ukiniti status družbene lastnine, pri katerih je določen imetnik pravice uporabe. Na podlagi te statusne spremembe zemljišč se bo zemljiškoknjižnemu sodišču predlagal vpis lastninske pravice v korist Občine Lendava. Ko bodo vzpostavljene vse podlage, bo župan po + predpisanem postopku in v skladu z veljavnimi predpisi s sklepom določil upravljavca pokopališč, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje. Z izvedeni postopkom spremembe statusa zemljišč bo podana podlaga določitvi upravljavca pokopališč v občini Lendava, s tem pa tudi podlaga zakonitemu upravljanju pokopališč v naši občini.