Stanje v romskem naselju v Dolgi vasi še vedno neurejeno

Trenutno stanje v Romskem naselju še vedno ostaja neurejeno. Individualne stanovanjske stavbe, ki se nahajajo v naselju, niso legalno grajene, kar Romom povzroča kar nekaj težav. Občina Lendava je v letu 2016 uspela urediti priklope na električno omrežje za tista gospodinjstva, ki so bila brez elektrike.
Del Romskega naselja je po namenski rabi stavbno zemljišče (na levi strani ceste, ki pelje v smeri odlagališča), del naselja pa je kmetijsko zemljišče (na desni strani ceste, ki pelje v smeri odlagališča). Nad celotnim zemljiščem je v ZK vknjižena zaznamba gradbenega inšpektorata zaradi črne gradnje, kar otežuje legalizacijo, ki pa je odvisna tudi od sprejetja novih prostorskih aktov.

V letu 2012 je bil opravljen tudi razgovor s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je bil lastnik dela naselja (parc. št. 1680, 1683 in 1684, vse k.o. Dolga vas). S strani slednjega smo dobili odgovor, da bodo ta zemljišča prenesena na DSU – družbo za upravljanje in svetovanje d.o.o., ki je v 100% državni lasti, ker so ta zemljišča kategorizirana kot zazidana stavbna zemljišča.

DSU je bila ustanovljena leta 2001 v okviru postopkov preoblikovanja in prenehanja Slovenske razvojne družbe. Na DSU je država prenesla vsa pooblastila, pravice in obveznosti iz privatizacijskih postopkov na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.

To pomeni, da DSU pripadajo vsa zazidana stavbna zemljišča, ki so bila v času lastninskega preoblikovanja podjetij v lasti podjetij in niso bila lastniško urejena in so danes po obstoječih prostor. Takšen primer so tudi zemljišča v romskem naselju.

Težava pri tem je, da DSU teh zemljišč na občine ne prenaša neodplačno, temveč samo odplačno, kar pomeni, da bo za ureditev romskega naselja potrebno ta zemljišča odkupiti.

SKZiG ima v lasti tudi tisti del naselja oz. zemljišča, ki se nahajajo na desni strani ceste in so kmetijska zemljišča. Slednja je potrebno primerno urediti in kategorizirati v prostorskih aktih občine, ki so v pripravi. Vsa ostala zemljišča so v lasti občine oz. jih je občina pridobila od Razvojnega javnega sklada – v likvidaciji.