Sporazum o sodelovanju Občine Lendava z gradom Mursko Središće bo podpisan predvidoma v maju

Izhajajoč iz geografskega položaja in skupne preteklosti želita Občina Lendava in Grad Mursko Središće dodatno poglobiti prijateljstvo med prebivalci ter ohraniti dobre medsosedske odnose. V ta namen sta vodstva obeh občin že opravila delovne sestanke tako v Lendavi kakor tudi v Murskem Središću, sporazum o medsebojnem sodelovanju pa bo dokončno predpisan predvidoma meseca maja.
Župan občine Lendava Janez Magyar, podžupan dr. Mihael Kasaš in Đanino Kutnjak, predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji in predsednik Hrvaškega kulturnega društva Pomurje, so se v začetku februarja prvič sestali z županom Murskega Središća, Draženom Srpakom, kjer sta obe strani izrazili željo po poglobljenem sodelovanju in željo po podpisu sporazuma o sodelovanju. Občina Lendava je konec februarja z delegacijo vrnila obisk v Murskem Središću, kjer so se na delovnem sestanku ter kasneje na delovnem kosilu dogovorili o podrobnostih podpisa Sporazuma o sodelovanju med obema Občinama. Ta naj bi se zgodil predvidoma v mesecu maju.

“S podpisom sporazuma o sodelovanju želita obe lokalni skupnosti utrditi že stkane vezi in vzpodbuditi izmenjavo ter sodelovanje za skupen razvoj obeh mest na področju gospodarstva in kmetijstva, znanosti in razvoja, komunalnega reda, kulture, izobraževanja in športa, turizma, varstva okolja, sodelovanja društev ter zaščite pred naravnimi nesrečami. Podpisnici sporazuma se prav tako zavezujeta, da bosta skupaj razvijali projekte in če bo to le mogoče, skupaj kandidirali tudi za sredstva iz Evropskega sklada,” je bilo moč slišati na minulem 5. rednem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava, občinski svet pa je vsebino sporazuma tudi potrdil.

Sporazum predvideva naslednje…

V okviru svojih pristojnosti si bosta obe enoti lokalne samouprave prizadevali za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in storitev, spodbujanje medsebojnega sodelovanja podobnih gospodarskih subjektov, čim boljšo izmenjavo izkušenj, usmerjanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na izmenjavi tehnologij, skupno delovanje na tretjem trgu in podobnega na podlagi skupnih interesov in posebnosti subjektov.

V želji, da bi se sodelovanje organiziralo na najvišji ravni lokalne samouprave, si bosta obe strani prizadevali povezovati znanstvene in razvojno-raziskovalne projekte, da bi s tem pospešili razvoj na gospodarskem področju, na področju turizma in drugih področjih sodelovanja.

Poseben poudarek bo na vzpostavitvi sodelovanja na področju komunalnih dejavnostih, na katerih bodo sodelovali upravni organi enot lokalne samouprave in komunalna podjetja.

Na področju kulture bosta podpisnici Sporazuma skupaj oblikovali Muzej tehnične in kulturne dediščine, ki bo predstavil tehnično-kulturno dediščino obeh krajev, na podlagi tematske povezave obeh muzejev pa bosta oba skupaj predstavila celotno zgodbo o tehnični in kulturni dediščini območja s poudarkom na dejavnostih naftne industrije in rudarstva.

Na področju izobraževanja se podpisnici zavezujeta, da se bo sodelovanje med učenci in učitelji na športnih prireditvah, ki bodo organizirane v obeh mestih, (npr. Mini olimpijske igre osnovnih šol, atletska tekmovanja, nogometni turnirji, košarkaški turnirji, pohodi po tematskih poteh, ogled znamenitosti in podobno) nadaljevalo tudi v prihodnje. Mesti bosta sodelovali na področju glasbenih šol, zborovskega petja in vsako leto organizirali vsaj en skupni koncert.

Podpisnici se zavezujeta, da bosta okrepili sodelovanje na področju športa in tako povezali športna društva iz obeh mest ter vsako leto pripravili vsaj en skupni športni dogodek. Podprli pa bosta tudi športna društva, ki že aktivno sodelujejo s športnimi društvi prijateljskega mesta.

Podpisnici se bosta hkrati zavezali, da bosta ohranjali in krepili dejavnosti manjšin na obeh straneh meje.

Enoti lokalne samouprave bosta skozi sodelovanje turističnih zvez in društev podpirali vse oblike promocije turizma obeh lokalnih samoupravnih enot in njunih turističnih potencialov. Podpisnici Sporazuma se zavežeta, da bosta poskrbeli za ustanovitev skupne turistične zveze, ki bo spodbujala razvoj turizma na skupnem območju in odpirala nove možnosti za razvoj (plovnost na Muri, logična povezava kolesarskih in pohodniških poti na obeh straneh meje).

Obe enoti lokalne samouprave bosta razvijali skupne projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti obstoječega ekosistema in sodelovali na področju zbiranja  komunalnih odpadkov. Podpisnici Sporazuma bosta poskrbeli tudi za zaščito obstoječega ekosistema ob reki Muri in vzpostavitev sistema za preprečevanje nezakonitih in škodljivih posegov v reko Muro in zavarovano območje.

Obe enoti lokalne samouprave bosta spodbujali sodelovanje društev, občanov obeh mest in njihovih institucij z namenom povečanja strpnosti in razumevanja med sosednjimi narodi ter ohranjanja medsebojnih stikov, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju prebivalstva, njihovega načina življenja in njihovih običajev, kar pomeni, da bosta podpisnici Sporazuma vzpostavili in okrepili tudi institucionalne odnose na ravni lokalne samouprave ter se zavezali k ohranjanju in krepitvi nacionalnih manjšin.

V primeru morebitnih naravnih nesreč bosta obe enoti lokalne samouprave sodelovali preko sistema civilne zaščite, interventnih gasilskih in veterinarskih služb z namenom zmanjševanja in odpravljanja škodljivih posledic za prebivalstvo. Podpisnici tega Sporazuma sta se dogovorili tudi o operativnem sodelovanju v smislu skupnega zagotavljanja varnosti, pa tudi o medsebojni pomoči pri morebitnih naravnih nesrečah (pomoč v smislu mehanizacije, reševalne opreme, protipoplavnih vreč, itd.).

Podpisnici bosta oblikovali programe in projekte na ravni Občine Lendava in Grada Mursko Središće, s katerimi bosta poskušali zagotoviti evropska sredstva. Podpisnici se bosta na teh področjih nenehno usklajevali.