Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vüdina v Veliki Polani

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Poslovna cona Vüdina ter vzpostaviti ustrezne pogoje za razvoj podjetništva v regiji s poudarkom na razvoju podjetništva na območju Natura 2000. Osnovni namen je zagotoviti ustrezno gospodarsko javno infrastrukturo za normalno delovanje poslovnih subjektov v poslovni coni z namenom povečanja dodane vrednosti MSP-jev in odpiranje novih delovnih mest. Z realizacijo tega projekta bodo MSP-ji pridobili priložnost razvoja na tem območju saj se bo povečala ponudba ustreznih ekonomsko poslovnih površin.
Predstavljena investicija bo imela izrazito pozitivne učinke na razvoj gospodarstva in podjetništva v Občini Velika Polana ter na dvig kvalitete življenja prebivalcev te občine, saj razvoj poslovnih con pogojuje dolgoročen in celosten pristop za razvoj regije in občine. Operacija prispeva k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj, k pospeševanju podjetništva, h generiranju novih delovnih mest, k zniževanju dnevne delovne migracije prebivalcev, k izboljšanju zaposlitvenih možnosti za visoko kvalificiran kader, k izboljšanju kakovosti življenja in k uresničevanju razvojnih vizij občine Velika Polana.

Specifični cilji projekta so:

 • izboljšanje konkurenčnosti regije,
 • uresničevanje razvojnih ciljev Občine Velika Polana,
 • spodbujanje in rast podjetij (predvsem MSP),
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje obstoječih;
 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v regiji in prizadevanje za razvojno prestrukturiranje tradicionalnih panog;
 • povečanje gospodarske moči,
 • prispevanje k pogojem za ustvarjanje kvalitetnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra,
 • izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v Občini Velika Polana,
 • ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in preprečiti zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti,
 • povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter
 • zmanjšanje onesnaženosti okolja.

Operacija je sofinancirana iz Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.