Spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva: 50 upravičencem skupno 74.651,08 evrov

Mestna občina Murska Sobota je septembra objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021. 43 prijaviteljem so razdelili skupno 35.637,63 evrov.
Predmet javnega razpisa je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

• sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
• sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
• sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Na razpis se je odzvalo 78 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali vlogo na razpisane ukrepe.Za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 43 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva in doseženo število točk za razdelitev sredstev je kriterije izpolnjevalo 15 prijaviteljev, ki so jim bila odobrena sredstva v skupni višini 35.637,63 EUR.

Za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 49 prijaviteljev. Sredstva so se razdelila med 45 prijaviteljev v skupni višini 35.896,84 EUR. Za sofinanciranje samozaposlovanja je prispelo 5 vlog, od tega se je 4 upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 3.116,61 EUR. Za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest ni bila vložena nobena vloga.

Na podlagi predloga Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021 se je tako med 50 upravičencev (nekateri so vlogo oddali za več ukrepov) s sklepom o odobritvi razdelila celotna vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 74.651,08 EUR.