Splošna bolnišnica M. Sobota: Programa dela v letu 2016 presežen

V soboški bolnišnici so v lanskem letu v celoti realizirali program akutne bolnišnične obravnave, prav tako prejeti dodatni enkratni program za namen skrajševanja čakalnih dob. Presegli so tudi program neakutne bolnišnične obravnave. Pri specialistično ambulantni dejavnosti so ostali neizpolnjeni programi le v treh ambulantah (internistična, gastroenterološka in kirurška ambulanta).

V lanskem letu so tako v soboški bolnišnici realizirali 17.375 SPP-jev (skupine primerljivih primerov) po pogodbi z ZZZS (17.292 primerov). Plan primerov so tako izpolnili 100,5 odstotno oz. za 83 primerov več, kot je bilo določeno po pogodbi. Povprečna utež je znašala 1,41 in je presegla plansko utež za 11 odstotkov.

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti so v letu 2016 opravili 168.763 pregledov (po pogodbi z ZZZS 166.091), kar je za 2 odstotka več, kot je bilo po pogodbi. Vse specialistične ambulante so opravile 1.653.508 točk (2,2 odstotka več, kot predhodno leto). V  letu 2016 so opravili 14.826 raznih operacij (5,4 odstotke več, kot predhodno leto) in 12.357 dializ (4,5 odstotka več, kot leto prej). Na radiološkem oddelku so v letu 2016 opravili 6.881 raznih preiskav z magnetno resonanco (5,3 odstotka več, kot leta 2015) in 7.799 preiskav s CT-jem (9,5 odstotkov več, kot leta 2015).

Konec leta 2016 je soboška bolnišnica zaposlovala 1.030 sodelavcev (3,7 odstotka več, kot konec leta 2015) in to predvsem na račun vzpostavitve urgentnega centra.

Večje investicije v letu 2016 so bile v glavnem namenjene delovanju medicinske dejavnosti. Skupaj so tako investirali v opremo in zgradbe v vrednosti 1.886.273 EUR. Za medicinsko opremo pa je bilo namenjeno 1.223.109 EUR.