Slovensko-madžarsko obmejno območje postalo še bolj privlačno za kolesarske turiste

V sklopu projekta IronCurtainCycling je mednarodno partnerstvo, sestavljeno iz madžarskih in slovenskih partnerjev 3 leta in pol delalo na vzpostavitvi skupne kolesarske turistične destinacije na obmejnem območju. Kot učinek celovitih razvojnih posegov je bila vzpostavljena mreža povezanih kolesarskih poti ob trasi EV13, vzpostavljene so bile različne, kolesarjem prijazne storitve, uspela pa je tudi priprava skupnih, čezmejnih ponudbenih paketov. Zahvaljujoč projektnih aktivnostim je slovensko-madžarsko obmejno območje postalo še bolj privlačno za kolesarske turiste.
Dosežki projekta IronCurtainCycling spremljajo dve osrednji aktivnosti. Po eni strani so turistične znamenitosti obmejnega območja, ki so bile prej neznane in odmaknjene s pomočjo razvitja skupnega produkta in storitev postale bolj prepoznavne in konkurenčne, s tem pa se uvrstile med aktivne elemente lokalnega in čezmejnega turizma. V sklopu razvijanja ponudbe je partnerstvo vzpostavilo skupno turistično ponudbo, mobilno aplikacijo in kolesarski turistični zemljevid ter organiziralo različne tematske prireditve. Lokalni ponudniki in turistični vodniki so se udeležili posebnih usposabljanj in delavnic, ki so prispevale k še tesnejšemu sodelovanju med turističnimi deležniki, s tem pa omogočile kakovostne turistične storitve. Ob tem pa so na različnih lokacijah slovensko-madžarskega mejnega območja dosegljivi kolesarski centri s celovito ponudbo. V sklopu tega so bila vzpostavljena sodobna kolesarska počivališča in izposojevalnice, polnilnice e-koles in prenočišča za kolesarje ter Park mejnih kamnov (muzej železne zavese na prostem). Drug pomemben dosežek projekta je označitev slovensko-madžarskega odseka mednarodne kolesarske poti EV-13 in s kolesom prevozne območne poti, vzpostavljena pa je tudi nova kolesarska povezava med državama. Zahvaljujoč enotni in povezani cestni mreži se zagotavlja trajnost čezmejnih turističnih paketov. Na splošno lahko ugotovimo, da je projekt prispeval k razvoju visokokakovostnih storitev in vzpostavitvi obiskovalcem prijazne infrastrukture v obmejni regiji, kar bo umirjanju pandemije na obmejno območje predvidoma privabilo veliko število turistov.

Ključni doseženi rezultati

Izoblikovanje atraktivne, medsebojno povezane slovensko-madžarske kolesarske cestne mreže, ki se bo navezovala na mednarodno kolesarsko cesto železne zavese (EuroVelo 13)

Vzpostavljena je bila mreža kolesarskih poti ob meji med Slovenijo in Madžarsko v skupni dolžini 344.3 km. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

 • V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je zahvaljujoč projektu bila označena mednarodna kolesarska pot EV13, ki vodi do slovensko-madžarskega obmejnega območja in sicer med Martinjem in Pincami v dolžini 79,3 km.
 • Partner nosilec je v dolžini 13 km označil dovozne poti do naselij ob trasi EV13.
 • Na odsek kolesarske poti med Ptujem in Ormožem dolžine 42 km je bilo postavljenih 20 kosov kolesarskih prometnih znakov.
 • V okolici Murske Sobote je bilo na mreži kolesarskih poti dolžine 60 km postavljenih 50 kosov smerokazov.
 • Na poteh regionalne mreže dolžine 90 km vzpostavljeni v županiji Zala je bilo nameščenih 81 kosov smerokazov.
 • Poleg tega je bilo v projektu označenih 5 kosov spominskih krajev železne zavese, in sicer: Števanovci; Park mejnih kamnov (Szalafő-Pityerszer); Park prijateljstva (Bödeháza), stražni stolp Riganóc (Bödeháza), zaklonišče Lovászi
 • V sklopu označevanja trase, ki vodi do spominskih krajev železne zavese, je bilo ob 25 km odseka v Železni županiji postavljenih 29 kosov, ob 35 km odseku v županiji Zala pa 12 kosov smerokazov.

Razvijanje skupnih turističnih storitev za dvig turistične privlačnosti medsebojno povezane slovensko-madžarske kolesarske mreže železne zavese

V okviru projekta IronCurtainCycling so bile razvite različne turistične storitve in sicer:

 • Kot nadgradnjo kolesarskih in zelenih poti so partnerji pripravili zasnovo in publikacijo o regionalnih tematskih poteh, v okviru katere je bilo identificiranih 7 kosov tematik: Alternativna trasa železne zavese, Pot mest od Drave do Zale, Tematska pot Aquila, Kolesarska termalna pot, tematska pot Velike Krke, kolesarska tematska pot Őrség-Goričk in tematska kolesarska pot ob Muri.
 • Pripravljen je bil kolesarski turistični zemljevid v štirih jezikih, ki prikazuje območje projektnega partnerstva, povezane mreže kolesarskih poti, pomembne elemente naravne in kulturne dediščine območja ter pomembnejše turistične znamenitosti.
 • Partnerstvo je razvilo sodobno in uporabnikom prijazno mobilno aplikacijo, ki na interaktivni način predstavlja ponudbene pakete identificirane in razvite v sklopu projekta, glavne elemente tras poti regije in pomembnejše turistične znamenitosti.
 • Izposojevalnice koles so bile vzpostavljene v naslednjih naseljih: Rakičan, Murska Sobota, Krog.
 • Počivališča so bila vzpostavljena v naslednjih naseljih: Gáborjánháza, Szijártóháza, Lovászi, Bakovci, Krog, Prosenjakovci, Genterovci, Lendva, Dolga Vas, Svetinje, Ormož, Jeruzalem.
 • Počivališča s polnilnico e-koles so bila vzpostavljena v naslednjih naseljih: Centiba, Hotiza, Csesztreg, Kistolmács, Lenti, Páka.
 • Polnilnica e-koles je bila vzpostavljena v naslednjem naselju: Apátistvánfalva.
 • Nabavljenih je bilo 59 koles in 19 e-koles.

Vzpostavitev mreže usposobljenih in sodelujočih ponudnikov turističnih storitev v slovensko-madžarskem obmejnem območju

461 ljudi se je udeležilo številnih dogodkov, ki so bili uspešno izvedeni v okviru projekta:

 • Študijska ekskurzija na Gradiščansko (20.06.2018) in v regiji (27.06.2018).
 • Usposabljanje vodnikov tur 10 dogodkov (od 12.10.2018 do 26.01.2019).
 • Lokalne delavnice: 21.09.2018 in 02.10.2018 Őriszentpéter; 09.10.2018 Ormož, 07.12.2018 in 14.12.2018 Murska Sobota; 23.05.2018 in 13.06.2018 Lenti; 05.07.2018 in 10.07.2018 Lendava.
 • 2 kosa čezmejnih delavnic (05.04.2019 v Lentiju in 05.02.2020 v Rakičanu).

Druge infrastrukturne aktivnosti

 • V mejnem pasu ob naselju Szalafő je bil vzpostavljen Muzej mejnih parkov na prostem.
 • V Čentibi so v obliki glamping hišk bile zgrajena prenočišča.

Vzpostavljena je bila kolesarska povezava Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga Vas dolžine 1,93 km.

Z namenom promocije EuroVelo13 kolesarske poti, kolesarjenja in naravne ter kulturne dediščine obmejnega območja so bili izvedeni številni dogodki in promocijske aktivnosti:

 • Kolesarske ture in družinski dnevi
 • Mednarodna EuroVelo13 konferenca in dan odprtih vrat
 • Fotografije in film (https://www.youtube.com/watch?v=HvzaYE03_-w).
 • Marketinška kampanija
 • Sodelovanje na sejmih
 • Publikacije in brošure
 • Sistem žigov

Partnerji, ki so sodelovali pri implementaciji projektnih aktivnosti:

 • Zala Megyei Önkormányzat
 • Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
 • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
 • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Občina Lendava
 • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt.

Trajanje projekta: 15.08.2017-14.02.2021

Vrednost projekta: 2.291.422,99 EUR

Projekt je bil sofinanciran  v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.