Saniranih bo 1.570 metrov kanalizacije

V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja v letu 2021 in 2022 namerava Občina Lendava sanirati 1.570 metrov kanalizacijskega omrežja. Sanacije bodo deležni predvsem odseki, ki so najbolj dotrajani, najstarejši in deloma tehnično neustrezni.
Zadnje kanalizacijsko omrežje na območju občine je bilo zgrajeno med letoma 2001 in 2011 in obsega celoten nižinski del, zgrajeno pa je bilo v treh fazah. Gre torej za relativno novo kanalizacijsko omrežje, kar pa ne velja za mesto Lendava oz. stari del mesta Lendava. Kanalizacijski sistem v mestu Lendava namreč javnemu podjetju Eko-Park povzroča velike težave. Sistem je dotrajan, nekateri cevovodi menda niti več ne obstajajo, ali pa so bili zgrajeni pred 150 ali več leti. Na posameznih cevovodih so zgrajeni objekti, zaradi česar pa je morebitna bodoča sanacija zelo otežena ali praktično nemogoča. V minulih letih je sicer komunalno podjetje lastnico omrežja, Občino, o tem že obvestilo in predlagalo izdelavo projektne dokumentacije. Stvari so se začele premikati in saniranih bo prvih 1.570 metrov.

Kanalizacija, ki je predmet projekta sanacije je dotrajana, starejše izvedbe in deloma tehnično neustrezna. Predmet projekta je sanacija kanalizacije v skupni dolžini okrog 1.570 m in sicer v dveh letih (2021, 2022) na naslednjih odsekih: Kajuhova in Gregorčičeva ulica (350m), Panonsko naselje (80m), Parkirišče pri občini Lendava (110m), Ulica pod hribom (120m), Cankarjeva ulica in ulica Vladimirja Nazorja (660m), Krajnčeva ulica in Trg Ljudske pravice (150m) ter Trg Ljudske pravice (ob RTV) (100m). Glede na minuli usklajevalni sestanek se je razširilo območje obdelave v Panonskem naselju in Kajuhovi ulici, korigirala pa so se deloma tudi priključna mesta. Dodatno se še izvede prestavitev kanala v Spodnji ulici, pri hišni številki 4a, kjer fekalije ob nalivih vdrejo v hišo.

V mestu Lendava je na mestih obdelave projekta obstoječe mešano omrežje, deloma pa je na mejah obdelave že izvedeno ločeno fekalno kanalizacijsko omrežje. Glede na terenski ogled in podatke upravljalca so obstoječi kanali izvedeni iz betonskih cevi in so dotrajani ter netesni in v takem stanju niso primerni za fekalno kanalizacijo, a pogojno primerni za meteorno vodo, saj v tem primeru netesnost ni bistvenega pomena. Takšna kanalizacija je v uporabi le v času padavin, pa tudi meteorna voda ni onesnažena in manj škodljivo vpliva na betonske cevi.

Kanalizacijski sistem sicer obsega skupno okrog 105 kilometrov različnih vodov, na kanalizacijsko omrežje pa je priključenih 97% občanov, ki to možnost imajo (brez naselja Hotize in gričevnatega predela). V delu Dolge vasi in v enem primeru v Čentibi je zgrajen mešani sistem kanalizacije, kar pomeni, da se vanjo stekata tako fekalna kakor tudi meteorna voda. Drugod so sistemi ločeni, vse odpadne vode pa se stekajo v čistilno napravo v Čentibi. Naselje Hotiza ima svojo čistilno napravo.