Sanacija čistilne naprave v Bistrici: Vrednost del znaša 700 tisočakov

Občina Črenšovci v letu 2019 in 2020 prenavlja čistilno napravo v Bistrici. Ta čisti odpadne vode iz naselij Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica. Prenova je bila potrebna, saj čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu v reko Muro.
Osnovni cilj investicije, torej popolne prenove čistilne naprave v Bistrici, je zagotavljanje vrednosti čiščenja odpadne vode. Občina Črenšovci pa je že lani predmetno investicijo vključila v Načrt razvojnih programov Občine 2019-2022. “Na podlagi izdanih odločb Inšpektorata za okolje RS je bila občina nemudoma dolžna pristopiti k sanaciji obeh čistilnih naprav, saj so rezultati meritev bili pokazatelj, da čiščenje ne zagotavlja predpisanih parametrov in prihaja do prekomernega onesnaževanja recipientov, kamor se stekajo odpadne vode iz čistilne naprave,” so zapisali pri Občini črenšovci.

Glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu se je predlagalo, da se v letu 2019 za prvo fazo sanacije čistilne naprave Bistrica nameni 394.000,00 evrov, kar je polovica neto predračunske vrednosti. Drugi del sanacije čistilne naprave Bistrica bi bil izveden v letu 2020. Glede na zamik pri izbiri izvajalca sanacijskih del se je izvajalska pogodba podpisala konec meseca oktobra 2019. Izvajalec je podjetje CID d.o.o. iz Kopra, podizvajalec del pa je podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave. Pogodbena vrednost del znaša 699.134,38 evrov neto. Do konca leta 2019 je bilo na postavki Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica porabljenih le 89.242,52 evrov oz. 22,6 % sredstev, rezerviranih v ta namen.

Na čistilno napravo v Bistrici je sicer priključenih 2500 stanovanjskih enot. S prenovo se kapaciteta ne bi povečevala, saj tudi dodatnih priklopov na kanalizacijsko omrežje ni predvidenih. Obnove potrebna je tudi čistilna naprava v Trnju.