Sanacija čistilne naprave Turnišče: Vlada projekt uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2022 – 2025

Investitor Občina Turnišče ima namen rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Turnišče, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2001 in več ne ustreza okoljskim standardom ter predpisom. Vlada RS je na včerajšnji redni seji projekt uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2022 – 2025.
Vlada Republike Slovenije je včeraj v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče. Občini Turnišče se zagotovi sredstva za sofinanciranje investicije “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” v vrednosti do največ 1.700.000,00 evrov.

Namen investicije je rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Turnišče, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Izvedba projekta bo imela neposreden pozitivni učinek na nastanek novih delovnih mest ter na gospodarsko rast, saj bodo podjetja lahko širila svoje zmogljivosti, mlada podjetja pa bodo ob ustrezni gospodarski javni infrastrukturi pridobila možnost za začetek poslovanja, razvoj in nadaljnjo rast saj so v občini pred kratkim uredili gospodarsko cono. Investicijski program projekta ocenjuje, da je investicija primerna in nujna za izvedbo, saj bo vplivala na turistični oz. gospodarski in družbeni razvoj območja in Pomurske regije ter prispevala k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Gradbena konstrukcija objekta je dotrajana do te mere, da je vprašljiva stabilnost objekta. Obstoječi objekt se rekonstruira in izvedejo se tudi novogradnje predvidenih objektov. Ocenjena vrednost z 10 % nepredvidenimi deli znaša 3.023.256,19 EUR brez DDV.

Splošni cilji investicije so:

  • rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode;
  • ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov;
  • zmanjšanje emisij v vode in tla ter doseganje zahtevanih izhodnih parametrov;
  • uporaba sodobnejše tehnologije čiščenja;
  • zmanjšati onesnaževanje okolja in vodotokov;
  • izboljšati življenjske pogoje prebivalcev območja;
  • izboljšati pogoje za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa ter trajnostnega razvoja družbe;
  • znižanje vzdrževalnih in obratovalnih stroškov.