Sanacija čistilne naprave na Hotizi: Javno naročilo ponovno objavljeno

Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Ta je neustrezna in jo je potrebno sanirati, na kar je opozorila že inšpekcija. Časa za sanacijo je Občina Lendava, glede na inšpekcijsko odločbo sicer imela do konca letošnjega leta, a so zaradi dolgih postopkov in birokracije zaprosili za podaljšanje roka. Prvo javno naročilo je bilo objavljeno konec septembra in je bilo zaključeno kot neuspešno. Sedaj so objavili drugo. Bo slednje uspešnejše?
Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove. Ta pa je v načrtu že več let. Omenjena čistilna naprava namreč zaradi svoje zastarelosti z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda čezmerno obremenjuje okolje s parametrom BPK5, (biokemijska potreba po kisiku v petih dneh) saj je mejna vrednost 30 mg/l, hotiška čistilna naprava pa mejno vrednost presega za od 5,1 – 5,4 mg/l. Poročilo obratovalnega monitoringa iz meseca julija 2020, kaže, da so vsi izmerjeni parametri obratovanja v dovoljenih mejah, vendar je dejstvo, da so ekoroli na čistilni napravi obrabljeni v tolikšni meri, da obratovanje čistilne naprave več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določeno.

Javno naročilo v drugo

Prvo javno naročilo je bilo objavljeno 21. septembra, interesenti pa so se nanj lahko prijavili do 1. oktobra. Na omenjeno javno naročilo se je prijavilo eno podjetje, to je domače gradbeno podjetje Legartis. Ponujena cena (333.239 evrov) je bila višja od razpoložljivih sredstev, v javno naročilo so bila vključena pogajanja za končno ponudbeno ceno, ki pa so bila neuspešna. Naročnik (Občina Lendava) se je tako odločil, da ponujeno ponudbo zavrne in postopek javnega naročila zaključi.

Naročnik (Občina Lendava) je 22. decembra objavil drugo javno naročilo, interesenti pa se nanj lahko prijavijo do 12.1.2022 do 10.00 ure. Ob 10.05 uri tega dne bo namreč potekalo odpiranje prejetih ponudb. Predvidena je rekonstrukcija čistilne naprave Hotiza po tehnologiji čiščenja “biorotor,” ki mehansko in biološko očisti odpadno vodo. Čistilna naprava trenutno deluje po tehnologiji potopnika (bio disk) in ne deluje dobro, potopniki so dotrajani in se kvarijo, zato jo je potrebno obnoviti oz. dograditi. Proizvajalec potopnikov je opustil izdelavo le-teh zaradi zastarelosti tehnologije in energetske potratnosti. Iz tega razloga se je naročnik odločil, da bo izvedel rekonstrukcijo čistilne naprave s sodobnejšo in učinkovitejšo tehnologijo.