Rezultati kemijskih pokazali, da smo v letu 2016 v naši občini pili ustrezno vodo

Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode je bila na celotnem oskrbovalnem sistemu, ki ga upravlja javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava v letu 2016 nadzorovana skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi. Analize čez leto so pokazale, da smo v občini Lendava pili, v vseh testiranih parametrih, ustrezno vodo.

“Rezultati kemijskih analiz kažejo, da je pitna voda, ki jo Eko-park d.o.o. Lendava dobavlja uporabnikom v vseh testiranih parametrih, ustrezna,” piše v poročilu o ustreznosti pitne vode za leto 2016, ki je bilo izdano v zadnjih dneh meseca februarja 2017. Pri Eko-parku med drugim zaključujejo tudi da je bil, poleg ustrezne pitne vode, notranji nadzor učinkovit in skladen s predpisi.

Do nekaterih odstopanj vendarle prišlo, a so ta bila hitro urejena

“Odstop smo beležili pri vsebnosti svinca na omrežju. Po izpiranju hišnega omrežja je po ponovljenem vzorčenju vsebnost svinca le 2,8 ug/l; dovoljena meja je 10 ug/l. Pomembno je poudariti, da je vir pitne vode stalne in nespremenjene kakovosti. To potrjujejo parametri kot je pH, električna prevodnost, zelo nizka vsebnost amonija in nitratov. Vsebnost amonija in nitratov, ki sta pokazatelja eventuelno onesnaženje z gnojili, je pod mejo kvantizacije. To je tudi dokaz, da je vodni vir ustrezno zaščiten (ustrezni varnostni pasovi ob zajetju).”

Prav tako so vsebnosti kovin (vsebnost železa in mangana), pesticidov in njihovih metabo-litov (atrazina) zelo nizke oz. so vsi rezultati razširjenih kemijskih analiz kažejo, da so omenjeni parametri pod mejo kvantizacije. Pitna voda, ki jo pijemo, med drugim spada med mehke vode, saj je njena trdota ca 7,7 ºN.

Tudi rezultati mikrobioloških analiz kažejo na dobro kvaliteto pitne vode. V letu 2016 je bilo mikrobiološko analiziranih 208 vzorcev v okviru notranjega nadzora. Nekaj neskladij je sicer bilo ugotovljenih na Hotizi, voda je tam namreč bila pretopla, tveganja pa so bila obvladovana dovolj hitro in učinkovito. Tako je bilo tveganje za zdravje uporabnikov zmanjšano do najmanjše možne mere.

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima Eko-park d.o.o. Lendava z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano (NLZOH), sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistema, ki je v upravljanju JP Eko-park d.o.o. Lendava.

Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode so v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev ter 9 razširjenih analiz tako na črpališčih kakor na omrežju v skladu z letnim planom vzorčenj na celotnem teritoriju, ki ga pokriva Pomurski vodovod krak A.